Nyheter

Kanton / Nyheter

Välkommen att ta del av aktuella nyheter, artiklar och trendrapporter inom finansiell rapportering.

Visa Nyheter
Visa Artiklar

Aktuellt

Nyhet

09 sep 2019

Vi välkomnar Eline som ny kollega hos Kanton!

Vi är glada att kunna välkomna Eline Johnson som junior konsult hos Kanton from den 2 september .

Nyhet

28 aug 2019

Nytt seminarium om IFRS 16 Leasingavtal i årsredovisningen 2019

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom den nya leasingstandarden IFRS 16 och dess upplysningskrav...

Nyhet

20 aug 2019

Vi erbjuder nu Uppdragsanalys

Kanton erbjuder bolag som önskar mer uppmärksamhet från investerare och analytiker tjänsten Uppdragsanalys.

Nyhet

21 jul 2019

Nu har de nya reglerna för prospekt trätt i kraft

Från och med i dag gäller nya regler för prospekt och prospektrelaterade ärenden. Det innebär bland annat...

Nyhet

17 jul 2019

IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 12

IASB har publicerat ett ändringsförslag avseende ändringar in IAS 12 som syftar till att klargöra hur...

Nyhet

16 jul 2019

ESMA:s förväntningar avseende tillämpningen av IAS 12

Uttalandet syftar till att främja en konsekvent tillämpning av IFRS inom EU och innehåller huvudbudskap...

Nyhet

13 jul 2019

Esma har uppdaterat sin manual om Esef

Manualen är avsedd att ge vägledning i frågor som vanligtvis uppstår i samband med skapandet av Inline...

Nyhet

28 jun 2019

IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för att införa IFRS 17 och göra det enklare för...

Nyhet

27 jun 2019

FI publicerar ny vägledning om prospekt

Vägledningen ersätter från och med den 21 juli den tidigare, ”Vägledning: Granskning av prospekt”, från...

Nyhet

25 jun 2019

TCFD:s Statusrapport 2019

Rapportering om klimatrelaterade risker har ökat men TCFD ser fortfarande behov av analyser av den ekonomiska...

Nyhet

12 jun 2019

Vi söker drivna konsulter till vårt team

Är du en driven och social person med ett intresse för ekonomi och kapitalmarknaden? Har du en serviceinriktad...

Nyhet

07 jun 2019

Frågor och svar om Esef har publicerats

Esef ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår...

Nyhet

28 maj 2019

Nu startar Årets börsbolag 2018

Idag, tisdagen den 28 maj 2019, öppnas formulären för självgranskningen till Årets börsbolag 2018.

Nyhet

21 maj 2019

Prospektförordningen träder snart i kraft

Prospektförordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och är direkt tillämplig i Sverige. Från och med...

Artikel

08 apr 2019

Tips inför årsstämman

Det är mycket som ska förberedas inför årsstämman. Kallelse ska distribueras och en stor mängd information...

Nyhet

03 apr 2019

Ändringsmeddelande avseende RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har lämnat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska...

Nyhet

26 feb 2019

Kriterierna för Årets börsbolag 2018

Kriterierna för de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats...

Nyhet

18 feb 2019

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

Nyhet

13 jan 2019

Årsuppdatering av RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för...

Nyhet

18 dec 2018

Ny FAQ om hållbarhetsrapportering

Utgångspunkten för den nya FAQ:n är frågor som uppstått vid implementering av hållbarhetsredovisningar...

Nyhet

17 dec 2018

Nasdaq har lanserat nytt vertyg som ska främja hållbara investeringar

Nyhet

13 dec 2018

IASB föreslår mindre förändringar i IFRS 17

Nyhet

12 dec 2018

IASB har publicerat förändringar av redaktionell karaktär

Förändringarna påverkar inte innebörden eller tillämpningen av en standard, utan reviderar mindre felaktigheter...

Nyhet

05 dec 2018

Riksbankens konstaterar högkonjunktur med tecken på avmattning

Riksbanken konstaterar att det råder högkonjunktur med tecken på avmattning inom det svenska näringslivet...

Nyhet

04 dec 2018

CDSB och CDP har publicerat en ny omfattande granskning av företags upplysningar om klimatrelaterade frågor

Granskningen visar på att marknadsledande företag rapporterar om klimatrelaterade utmaningar och miljöfrågor...

Nyhet

29 nov 2018

ESMA har publicerat sin riskbedömning för Q3

Nyhet

26 nov 2018

Ny rapport från WBCSD om hur företag väljer att rapportera om mänskliga rättigheter

Rapporten ger insyn i de viktigaste trenderna och hur företag valt att rapportera om mänskliga rättigheter...

Nyhet

19 nov 2018

Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Nyhet

15 nov 2018

Ny rapport om "vad investerare vill ha" med avseende på icke-finansiell information

Rapporten betonar att investerare gärna använder icke-finansiell information för att fatta investeringsbeslut,...

Nyhet

14 nov 2018

Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

International Accounting Standards Board (IASB) har beslutat att skjuta upp tillämpningen av redovisningsreglerna...

Artikel

07 nov 2018

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2018

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

Nyhet

31 okt 2018

IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

Nyhet

26 okt 2018

ESMA publicerar fokusområden för tillsynen över börsbolagens finansiella rapporter

Nyhet

22 okt 2018

IASB ändrar definitionen av en rörelse i IFRS Standards angående rörelseförvärv

Ändringarna gäller för företagsförvärv för vilka förvärvstidpunkten infaller 1 januari 2020 eller senare....

Nyhet

04 okt 2018

GRI har uppdaterat standarden GRI 403: Occupational Health and Safety

Den nya standarden täcker ett bredare perspektiv på arbetsrelaterad hälsa och säkerhet med fokus på förebyggande...

Nyhet

26 sep 2018

Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Artikel

24 sep 2018

Årets börsbolag 2017

Information om tävlingen, tävlingskriterier och goda exempel finns nu tillgängligt i kompendiet Årets...

Nyhet

20 sep 2018

Remissvar om stärkt skydd för visselblåsare

Den 23 april 2018 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv med miniminormer om...

Nyhet

19 sep 2018

Cloetta tog hem segern som Årets börsbolag 2017!

Nyhet

09 sep 2018

Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kollegiet har lämnat synpunkter på Finansinspektionens (FI) förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

Nyhet

01 sep 2018

Uppdaterad standard - GRI 303: Water and Effluents 2018

Den nya standarden GRI 303: Water and Effluents 2018 ersätter 2016 års version och ska tillämpas för...

Nyhet

02 jul 2018

Sänkt bolagsskatt ska beaktas redan i Q2

Den 14 juni 2018 fattade Riksdagen som förväntat beslut om sänkt bolagsskatt. Bolagsskatten sänks i två...

Nyhet

21 jun 2018

Nya regler för redovisningstillsyn

Riksdagen har nu beslutat om regeringens förslag om nya regler för redovisningstillsyn, lagändringen...

Nyhet

20 jun 2018

Kollegiets årsrapport 2018

Kollegiet känner en viss oro då årets undersökning visar att bolagens rapportering i bolagsstyrningsfrågor...

Nyhet

14 jun 2018

Övergången från G4 till Standards

GRI Standards kommer att vara obligatoriskt för alla rapporter, eller annat material, som publiceras...

Nyhet

10 jun 2018

Kollegiet har uppdaterat sin statistik angående könsfördelning

Årets undersökning visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare...

Nyhet

28 maj 2018

Ändringar i IAS 19

EFRAG har lämnat sitt ändringsråd ​angående ​ändringarna i IAS 19 Ersättning till anställda.

Nyhet

26 feb 2018

Aktieägarnas kärnfrågor 2018

Aktiespararna har utsett tre kärnfrågor inför bolagsstämmobevakningen 2018.

Nyhet

01 jan 2018

Ändringar i RFR 1 och RFR 2

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett nytt ändringsmeddelande.

Nyhet

18 dec 2017

Teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att rapportera...

Artikel

12 dec 2017

Nya upplysningar om finansieringsverksamheten i kassaflödesrapporten

Ändringarna som nu har trätt i kraft rör ytterligare upplysningar om företagens finansieringsverksamhet.

Artikel

06 dec 2017

ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska...

Artikel

30 nov 2017

Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

I samband med publiceringen av nästa års prioriterade granskningsområden vid redovisningstillsynen, publicerade...

Artikel

25 okt 2017

Nya takeover-regler

I den här artikeln går vi igenom reglernas syfte, vilka ändringar som föreslås samt dess innebörd.

Nyhet

12 okt 2017

IASB utfärdar ändringar i IFRS 9 och IAS 28

IASB utfärdat ändringar i IFRS 9 Finansiella instrument och IAS 28 Investeringar i intresseföretag och...

Nyhet

29 sep 2017

Nasdaq Stockholm har publicerat förändringar i Regelverk för emittenter

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Artikel

28 sep 2017

Ökad transparens i revisionsberättelsen

Det har nu passerat drygt ett år sedan den nya revisionsberättelsen klubbades igenom och revisorernas...

Nyhet

18 sep 2017

Kollegiet publicerar förslag till revidering av takeover-reglerna

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år.

Nyhet

12 sep 2017

IASB publicerar förslag till ändring i IAS 8

Syftet med de föreslagna ändringarna är att hjälpa företagen att skilja mellan redovisningsprincip och...

Nyhet

06 sep 2017

GRI föreslår ändringar i enskilda standarder

GRI föreslår ändringar i GRI 303 Water och GRI 403 Occupational Health and Safety

Nyhet

18 jul 2017

ESMA publicerar rapport om tillsynsmyndigheternas arbete

ESMA har publicerat en granskningsrapport rörande tillsynsmyndigheternas arbete med att övervaka den...

Nyhet

06 jul 2017

ESMA har publicerat förslag om förenklade riktlinjer för prospekt

ESMA föreslår i tre Consultations Papers förenklade riktlinjer för upprättande av prospekt.

Nyhet

26 jun 2017

Finansinspektionen lägger fram förslag till ny ordning för redovisningstillsyn

Finansinspektionen lägger fram förslag gällande bland annat att övervakningen av börsnoterade bolags...

Nyhet

14 jun 2017

Ny statistik avseende könsfördelningen i svenska styrelser

Kollegiet har publicerat statistik avseende könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Nyhet

18 maj 2017

Ny standard för försäkringsavtal träder ikraft 1 januari 2021

IASB har publicerat den slutgiltiga versionen av IFRS 17 Försäkringsavtal som kommer att ersätta IFRS...

Artikel

20 mar 2017

I år måste större företag hållbarhetsrapportera

De nya lagkraven i årsredovisningslagen (ÅRL) innebär att alla företag av en viss storlek måste upprätta...

Nyhet

07 feb 2017

Sista året innan IFRS 9 och IFRS 15

I rapportperioder som påbörjas efter den 31: a december 2017 ska de nya IFRS standarderna som berör finansiella...

Nyhet

07 feb 2017

IFRS 16 fasas in

IFRS 16 och dess nya standarder kring Leasing håller nu på att implementeras, ett arbete som företag...

Nyhet

12 jan 2017

IASB föreslår tillägg till tre standarder

Som en del av sitt årliga förbättringsarbete har IASB (International Accounting Standards Board) föreslagit...

Nyhet

31 dec 2016

Hållbarhetsrapportering nu med i årsredovisningslagen (ÅRL)

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska nu större företag hållbarhetsrapportera.

Nyhet

01 dec 2016

Reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning har trätt i kraft

Den reviderade upplagan är nu släppt och trädde i kraft den 1 december 2016.

Visa fler