FI efterfrågar högre prioritering av klimatrelaterade omställningsrisker

Kanton / Nyheter / FI efterfrågar högre prioritering av klimatrelaterade omställningsrisker

Nyhet

08 apr 2022

Arbetet med att upprätta och utveckla metoder för mätning och insamling av data relaterat till de klimatrelaterade omställningsriskerna pågår för fullt, både nationellt och internationellt. Finansinspektionen, FI, uppmuntrar utvecklingen men påpekar vikten av att bankerna påbörjar beräkning och hantering av de klimatrelaterade omställningsriskerna redan idag.

Företag står inför stora förändringar de kommande åren vad gäller hållbarhetsarbete, rapportering och spårbarhet i aktiviteterna. Däremot kan det dröja innan en inarbetad och standardiserad metodik är helt på plats. Med anledning av detta tillämpade FI, tillsammans med Riksbanken, Pacta-metoden (Paris Agreement Capital Transition Assessment) för att utvärdera klimatrelaterade omställningsrisker i bankernas kreditportföljer.

Resultatet av FI:s och Riksbankens analys påvisade ett antal företag i bankernas låneportföljer som är exponerade för omställningsrisker. Bedömningen utgår från huruvida ett företag som har ett omställningsbehov klarar de uppsatta klimatmålen på fem års sikt. Primärt är det bankutlåningar till företag som är direkt skadliga för miljön, exempelvis utvinning av fossila bränslen, som är överrepresenterade och enligt analysen löper risk störst risk att inte klara av målen.

Slutligen poängterar FI att aktörer, och inte minst bankerna, bör prioritera de klimatrelaterade omställningsriskerna högre då dessa kan leda till finansiella risker som i slutändan kommer att påverka riskerna för kreditförluster.

Hela Finansinspektionens och Riksbankens rapport finns tillgänglig på FI:s hemsida.