Integritetspolicy

Kanton / Integritetspolicy

Bakgrund och syfte

Kanton (”Kanton”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) värnar om sina kunders, leverantörers, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Kanton har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna.

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.

Tillämpningsområde och omfattning

Policyn gäller för Kantons alla anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.

Kantons dataskyddsombud ska se till att denna policy efterlevs, vilket bland annat innefattar utbildning för alla anställda. Informationen till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av policyn kan komma att medföra arbetsrättsliga konsekvenser.

Personuppgiftsansvarig

Kanton är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kanton Finansiella Rådgivning AB
Org.nr 556644-0946
Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som du har lämnat till oss
När du besöker/använder våra digitala kanaler, våra tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, företagsadress, faktureringsadress, namn på företaget du arbetar på, din yrkesroll, e-postadress, telefonnummer och vid anmälan till vissa evenemang eventuella matallergier.

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär i våra digitala kanaler, att du kommunicerar med Kanton och andra via Kantons plattformar i sociala medier, kontaktar Kanton via telefon eller e-post, ansöker eller skickar in en intresseanmälan om anställning, anmäler dig till Kantons nyhetsbrev eller seminarier, utbildningar och event som Kanton anordnar.

Personuppgifter vi samlat in från dig
Vidare kan Kanton komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Kantons e-postutskick, däribland IP-adress och geografisk information.

Personuppgifter vi samlat in om dig
Kanton kan även komma att samla in din e-postadress i din yrkesroll i syfte att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Marknadsföringen sker via e-postutskick och vi följer våra riktlinjer om att endast skicka relevanta nyheter, erbjudanden och inbjudningar riktat till din yrkesroll. Du kan närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick från oss.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av Kantons digitala kanaler och dess tjänster samt den information Kanton inhämtat baserat på intresseavvägning behandlas av Kanton eller Kantons personuppgiftsbiträden, för följande ändamål:

  • Administrera vårt avtal med dig
  • Tillhandahålla våra tjänster
  • Genomförande av seminarier, utbildningar och event
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via telefon och e-post
  • För rekryteringsprocess
  • För marknadsföringsändamål via e-post
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Kanton behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din förfrågan via telefon och e-post och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler och till personer i sin yrkesroll eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler.

Om Kanton skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Direktmarknadsföring

Kanton kan komma att samla in din e-postadress i syfte att kommunicera nyheter, inbjudningar och erbjudanden som vi anser vara relevanta för dig i din yrkesroll.

De personuppgifter du lämnar till Kanton i samband med nyttjande av våra tjänster, anmälning till seminarier, utbildningar och event eller i samband med ingående av avtal kan komma att användas för utskick per e-post i direktmarknadsföringsändamål fram till dess att du motsäger dig framtida utskick. Utskicken inkluderar nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden som vi anser relevanta för dig i din yrkesroll. Uppgifterna kan även komma att användas i kundundersökningar och i statistikändamål.

Du kan närsomhelst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss på info@kanton.se eller genom att följa länken för avregistrering i utskicken du mottar från oss.

Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På Kanton används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder Kantons tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår verksamhet, och administrera våra tjänster med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Externa länkar

Denna dataskyddspolicy gäller för information som Kanton behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Kantons digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Säkerhet

Kanton värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Kanton ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Kanton på info@kanton.se.

Övrigt

För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till dataskyddsförordningen.