God bolagsstyrning säkerställer att verksamheten sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. Den är anpassningsbar utifrån verksamhetens föränderliga behov och utveckling och säkerställer bolagets förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt.

Kanton har god kunskap om den svenska bolagsstyrningsmodellen och lång erfarenhet av att ge råd och stöd till styrelser i börsbolag inom bland annat efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning, intern styrning och kontroll, riskhantering och upprättande av bolagsstyrningsrapporter.

Effektiv styrning och riskhantering för ökad lönsamhet

Risk uppstår i relation till målsättningar och de strategier som används för att nå målen. Med en effektiv riskhantering ökar organisationers möjlighet att nå sina mål. Vi hjälper våra kunder att utforma intern styrning och kontroll som säkerställer att riskhantering är en integrerad del av verksamheten och därmed skapa goda förutsättningar för företaget att förverkliga sina strategier, nå sina mål och skapa värde för sina ägare.

Våra metoder och synsätt är baserade på etablerade ramverk på området. I nära samarbete med våra kunder hjälper vi till med kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, övervakning och kommunikation - nyckelkomponenterna i ett heltäckande system för intern styrning och kontroll.


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Koncernövergripande styrning och intern kontroll
  • Etablera och upprätthålla riskaptit, riskstrategi och effektiv riskhantering
  • Kartlägga och bedöma risk samt prioritera riskkontrollerande åtgärder
  • Bolagsstyrningsrapporter inklusive rapporter om intern kontroll av den finansiella rapporteringen
  • Rådgivning för efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
  • Utredningar i samband med tvister i bolagsstyrningsfrågor


Kontaktperson:
Hans Borneroth
070- 769 47 04
hans.borneroth@kanton.se

Styrdokument

Tydliga styrdokument är en del av god bolagsstyrning. Vi hjälper er upprätta policyer. 

Läs mer om Styrdokument >>