Styrdokument

Kanton / Styrdokument

Rätt utformade policyer på styrelsenivå är kraftfulla instrument i styrningen och kontrollen av verksamheten. Där en översyn visar på behov bistår vi med upprättande av nya dokument och revideringar av tidigare. 

Vi anlitas ofta för att säkerställa regelefterlevnaden hos våra kunders styrdokument men också för att göra dem innehållsrikare och mer ändamålsenliga än vad lagar och regler kräver.


Kanton hjälper er med bland annat:

  • Utvärdering av befintliga policyer och behovsanalys mot bakgrund av regelverk och best practice 
  • Upprättande av nya policyer och revidering av tidigare
  • Bolagsstyrningsrapporter inklusive rapporter om kontroll av den finansiella rapporteringen


Kontaktperson:
Hans Borneroth
070-769 47 04
hans.borneroth@kanton.se