Börsintroduktion

Kanton / Vårt erbjudande / Börsintroduktion

Inför ägarspridningar och noteringar

En börsnotering är ett stort beslut och kraven som ställs i en publik miljö är många. Ett bolag vars aktie ska noteras står inför förändringar på en rad områden och processen är ofta krävande.

Kanton har lång erfarenhet av att hjälpa företag att förbereda sig för ägarspridningar och noteringar. Inte minst vårt kunnande om regulatorisk och frivillig informationsgivning gör oss väl lämpade att ge råd i frågor som gäller den nya publika tillvaron. Vi hjälper er exempelvis att säkerställa att lämplig styrning, kontrollmiljö och system för riskhantering finns på plats samt att styrande dokument, den finansiella rapporteringen och annan informationsgivning uppfyller de nya kraven.

Våra konsulter ger råd och stöd i alla delar av förberedelsearbetet. I en analys av bolagets börsfähighet hjälper vi er identifiera eventuella gap som behöver hanteras, åtgärder prioriteras och därefter finns vi där som stöd genom hela implementeringsarbetet.


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Upprättande av styrdokument (handböcker, policyer och riktlinjer)
  • Utveckling av ekonomistyrning och ekonomifunktionen
  • Implementering av intern styrning och kontroll
  • Riskhantering
  • Mål och strategier för Investor Relations
  • Övergång till IFRS
  • Proformaredovisning
  • Införande av Svensk kod för bolagsstyrning
  • Upprättande av finansiella rapporter, inklusive bolagsstyrningsrapporter och hållbarhetsredovisningar
  • Utbildning av styrelseledamöter och ledningspersoner


Kontaktperson:
Hans Borneroth
070-769 47 04
hans.borneroth@kanton.se