En hörnsten i vår rådgivning 

Kunnande om värdering är central i vår rådgivning. Insikter om prisbildningen på aktier och andra finansiella instrument är av avgörande betydelse vid kommunikation med kapitalmarknaden och bedömning av om information är kurspåverkande, inför företagsförvärv och uppköpserbjudanden samt vid börsintroduktioner.

I exempelvis en förvärvsprocess stödjer vi våra uppdragsgivare under alla steg: Från identifiering av målbolag och värdering till efterföljande redovisning enligt tillämpliga standarder och nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar.

Finansiella utredningar och värdebedömningar

Kantons konsulter har även lång erfarenhet av utredningar, ekonomiska tvister och skadeberäkningar. Vi agerar expertvittnen och genomför utredningar samt värdebedömningar i samband med tvister och försäkringsärenden inom ett stort antal områden som exempelvis vid hyrestvister och värderingar av företag.


Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med köp, försäljning, samgåenden eller fusioner
  • Nedskrivningsprövning – IAS 36
  • Fördelning av övervärden vid förvärv (PPA)
  • Värdering av incitamentsprogram – Black and Scholes, Monte Carlo simuleringar
  • Värdebedömningar vid exempelvis skatteunderlag
  • Värdering och skadeståndsberäkningar i samband med tvister
  • Finansiella utredningar


Kontaktperson:
Björn Gauffin
070-769 00 04
bjorn.gauffin@kanton.se