Hållbarhetsredovisning

Kanton / Vårt erbjudande / Hållbarhetsredovisning

Värdeskapande hållbarhetsredovisning

Insikten om värdet av hållbart företagande växer sig allt starkare, inte minst hos investerare som i stigande grad beaktar hållbarhetsaspekter i sin portföljförvaltning.

En kapitalmarknadsorienterad hållbarhetsredovisning hjälper ägare och andra finansiärer att se hur hållbarhet kan skapa långsiktig konkurrenskraft för bolaget genom bland annat bättre riskhantering, högre tillväxt och ökad produktivitet.

Genom att bidra med kapitalmarknadsperspektiv kan vi stödja er i arbetet att göra hållbarhetsredovisningen mer meningsfull för investerare.


Vi kan bland annat hjälpa er att:

  • Analysera er hållbarhetsredovisning utifrån den affärsmässiga integrationen 
  • Ta fram eller revidera hållbarhetsmål och strategier 
  • Identifiera lämpliga mätetal och KPI:er
  • Implementera rapporterings- och due diligenceprocesser
  • Redovisa enligt svensk lagstiftning, CSRD, SFDR, Taxonomin, GRI Standards, TCFD, UN Global Compact och Integrated Reporting (IIRC)
  • Risk- och möjlighetsanalys
  • Genomföra dubbel väsentlighetsanalys och intressentdialog
  • Upprätta uppförandekoder och policydokument
  • Hålla skräddarsydda utbildningar och workshops


Kontaktperson:
Ann-Charlotte Weber
070-769 67 09
ann-charlotte.weber@kanton.se 

CSRD

Läs mer om hur Kanton kan hjälpa ditt bolag att uppfylla kraven i CSRD

>> CSRD