Hållbarhetsredovisning

Kanton / Vårt erbjudande / Hållbarhetsredovisning

Värdeskapande hållbarhetsredovisning

Insikten om värdet av hållbart företagande växer sig allt starkare, inte minst hos investerare som i stigande grad beaktar hållbarhetsaspekter i sin portföljförvaltning.

En kapitalmarknadsorienterad hållbarhetsredovisning hjälper ägare och andra finansiärer att se hur hållbarhet kan skapa långsiktig konkurrenskraft för bolaget genom bland annat bättre riskhantering, högre tillväxt och ökad produktivitet.

Genom att bidra med kapitalmarknadsperspektiv kan vi stödja er i arbetet att göra hållbarhetsredovisningen mer meningsfull för investerare.


Vi kan bland annat hjälpa er att:

  • Analysera er hållbarhetsredovisning utifrån den affärsmässiga integrationen 
  • Vid behov revidera eller modifiera hållbarhetsmål och strategier 
  • Identifiera lämpliga mätetal och indikatorer 
  • Redovisa enligt svensk lagstiftning och GRI Standards, UN Global Compact och Integrated Reporting
  • Genomföra väsentlighetsanalys och intressentdialog
  • Upprätta uppförandekoder och policydokumentKontaktperson:
Ann-Charlotte Weber
070-769 67 09
ann-charlotte.weber@kanton.se