Ny standard för försäkringsavtal träder ikraft 1 januari 2021

Kanton / Nyheter / Ny standard för försäkringsavtal träder ikraft 1 januari 2021

Nyhet

18 maj 2017

I maj publicerade IASB den slutgiltiga versionen av den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal IFRS 17 Försäkringsavtal. IFRS 17 kommer att ersätta IFRS 4 Försäkringsavtal som publicerades 2004.

De problem som kan uppstå vid tillämpningen av IFRS 4 som IASB har identifierat hoppas de kunna lösa med IFRS 17. De identifierade problemen berör framförallt transparens, värderingsfrågor, jämförelse mellan olika typer av företag och försäkringar samt hur dessa faktorer återspeglas i företagens rapporter över finansiell ställning och resultat.

IFRS 17 träder ikraft den 1 januari 2021. Företag kan välja att tillämpa standarden tidigare om företaget sen tidigare tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

För att ta del av nyheten i sin helhet, se IFRS.


Stefan Pedersen, Consultant