Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Kanton / Nyheter / Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Nyhet

04 sep 2020

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslår regeringen några kompletterande lagändringar i fråga om revision.

För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. ESEF-förordning.

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslår regeringen några kompletterande lagändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen, och i förekommande fall koncernredovisningen, har upprättats i överensstämmelse med ESEF-förordningen.

Förslagen är ägnade att stärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som ett företag upprättar i det enhetliga elektroniska formatet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

En promemoria vars innehåll i sak överensstämmer med förslagen i lagrådsremissen har remissbehandlats hos berörda instanser.

Regeringens förslag i korthet

Revisionsberättelsen för sådana företag som ska upprätta årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning i det enhetliga elektroniska formatet, ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen är upprättad i överensstämmelse med de krav på formatet som följer av ESEF-förordningen.

Hur ska revisorsgranskningen ske?

Enligt regeringen framstår det inte som ändamålsenligt att i detta sammanhang närmare precisera hur granskningen av om års- och koncernredovisningen har upprättats i överensstämmelse med förordningens krav bör genomföras. Hur granskningen ska ske bör överlämnas till god revisionssed. Att det ännu inte utarbetats en standard för revision i fråga om det enhetliga elektroniska formatet är inte unikt för Sverige utan gäller även för övriga EU-länder. Regeringen framhåller också att viss vägledning tagits fram av t.ex. CEAOB (CEAOB 2019-039) och branschorganisationen Accountancy Europe (Independent assurance on the European Single Electronic Format, december 2019).

Regeringens bedömning av konsekvenser

Förslaget är ägnat att stärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som företag upprättar i det enhetliga elektroniska formatet. Detta bidrar till att skapa väl fungerande kapitalmarknader. Förslaget innebär en ökad kostnad för revision för de företag som berörs. Eftersom kravet följer av EU-rätten innebär förslaget inte någon konkurrensnackdel för svenska företag. Förslaget kan göra det svårare för små revisionsfirmor att åta sig revisionsuppdrag för börsföretag. Förslaget kan därmed i viss mån bidra till att befästa en marknadskoncentration i revisionsbranschen. Lagförslaget får inte några konsekvenser för Finansinspektionens tillsyn då innehållet i revisionsberättelsen är revisorns ansvar, inte emittentens. Det får inte heller någon påverkan på Revisorsinspektionens arbetsbörda.

Kort sammanfattning av remissinstansernas uppfattning om konsekvenser

FAR efterlyser en analys avseende revisionsbyråernas möjligheter att på kort tid tillföra nödvändiga resurser och kompetenser. FAR bedömer vidare att det är fråga om komplicerad lagstiftning som kommer att kräva informations- och utbildningsinsatser för branschen och berörda företag. Svenskt Näringsliv efterlyser en uppskattning av kostnaden och tidsåtgången för revisionen med avseende på det enhetliga elektroniska formatet. Regelrådet bedömer att konsekvenserna för berörda företag inte har beskrivits tillräckligt tydligt, i synnerhet med avseende på kostnadspåverkan.

Ökade kostnader för revision

Lagförslagen innebär en ökad kostnad för revision för de företag som berörs, vilket i dagsläget är cirka 390 företag. I enlighet med vad som anges i promemorian kommer kostnaderna att bero på hur granskningens omfattning utformas genom utvecklandet av god revisionssed. Det är därför inte möjligt att med någon grad av säkerhet uppskatta vare sig tidsåtgången eller kostnaden för granskningen, vilket även Svenskt Näringsliv och Regelrådet konstaterar.

Regeringen föreslår lagändringar genom följande lagrum:

  • Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
  • Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
  • Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
  • Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)


Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet pdf.