Särskilda tillämpningsföreskrifter av Koden med anledning av covid-19

Kanton / Nyheter / Särskilda tillämpningsföreskrifter av Koden med anledning av covid-19

Nyhet

31 mar 2020

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) har som uppdrag att främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. Kollegiets huvuduppgift inom ramen för detta är att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Denna norm är dock inte tvingande utan kan frångås på enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje avvikelse redovisar hur bolaget har gjort istället och motiverar varför, det vill säga enligt mekanismen ”följ eller förklara”.

Punkterna 1.1–1.3 i Koden uppställer krav beträffande föravisering av stämmotidpunkt, styrelseledamöters närvaro vid års- och bolagstämma samt om framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma. Med anledning av de åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19, vilket bland annat innefattar reserestriktioner och åtgärder för att begränsa folksamlingar, har Kollegiet beslutat om tillfälliga undantagsregler av ovan nämnda punkter.

Under rådande omständigheter behöver Kodens punkt 1.1–1.3 inte tillämpas och det utgör således inte heller någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas. Denna tillämpningsföreskrift gäller under hela år 2020. Kollegiets tillämpningsföreskrift påverkar inte styrelsens och VD:s skyldighet att vid bolagsstämma ha beredskap för att kunna lämna upplysningar till aktieägarna och fatta erforderliga beslut. På vilka sätt en sådan beredskap kan organiseras är en aktiebolagsrättslig fråga och bedöms inte av Kollegiet.

Läs mer på kollegiets hemsida och ladda ner gällande kod i sin helhet här.