Reviderad kod för svensk bolagsstyrning

Kanton / Nyheter / Reviderad kod för svensk bolagsstyrning

Nyhet

04 dec 2019

Den 29 november offentliggjorde Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som träder i kraft den 1 januari 2020.

Ändringarna i den reviderade Koden gäller bland annat:

 • Ändringarna i aktieägarrättighetsdirektivet avseende ersättningsriktlinjer.
  Implementeringen av direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet innebär för svenskt vidkommande att den personkrets som omfattas av aktiebolagslagens regler om ersättningsriktlinjer reduceras till att endast omfatta styrelseledamöter, VD och vice VD. Kollegiet har dock beslutat att genom den reviderade Koden komplettera reglerna som innebär att bolagsstämmans beslut om ersättningsriktlinjer även ska omfatta övriga personer i bolagsledningen, motsvarande den praxis som utvecklats beträffande aktiebolagslagens tidigare regler.

  Kollegiet har beslutat om vissa övergångsbestämmelser mot bakgrund av att bolagen inte behöver upprätta de ersättningsrapporter som regleras i aktiebolagslagens 8 kap. förrän i samband med den årsstämma som hålls 2021. Dagens krav på redovisning på bolagets webbplats som enligt den reviderade koden istället ska ingå i ersättningsrapporten – redovisningen av system för rörliga ersättningar till bolagsledningen och incitamentsprogram och styrelsens särskilda utvärdering av ersättningar– behålls därför under 2020.

 • Styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor och valberedningsarbetet.
  Genom den reviderade Koden betonas dels det ansvar som åligger styrelsen att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, dels det ansvar som åligger en valberedningsledamot att överväga eventuella intressekonflikter innan uppdraget accepteras. Dessutom görs en kodifiering av etablerad marknadspraxis innebärande att bolagsstämman ska fastställa och offentliggöra bolagets valberedningsinstruktion.

 • Vägledning kring revisionsutskottets oberoende.
  När direktivet om revisorer och revision infördes 2016 togs alla regler om revisionsutskott bort ur Koden, men just oberoendekravet med tillhörande definition togs inte in i lagstiftningen med argumentet att sådana regler fanns i Koden. Mot denna bakgrund anser Kollegiet att det finns skäl att återinföra den tidigare kodregeln om revisionsutskottets oberoende.

Den reviderade Koden träder ikraft den 1 januari 2020, med vissa övergångsregler för de kodregler som anknyter till reglerna om ersättningsrapporter. Dessa regler träder i kraft 2021 samtidigt som ändringarna i aktiebolagslagens regler om ersättningsrapporter.

Läs den reviderade koden, kommentarer till ändringarna och pressmeddelandet här.