Redovisningstillsyn 2020 och 2021

Kanton / Nyheter / Redovisningstillsyn 2020 och 2021

Nyhet

06 apr 2021

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2020 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Rapporten ger en översikt över de aktiviteter som ESMA och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under 2020 och vilka aktiviteter som planeras för 2021. Den ger dessutom detaljerad information om antalet undersökningar som utförts under 2020 och de tillsynsåtgärder dessa medfört.

Under 2020 har ESMA:s arbete med att harmonisera redovisningstillsynen fokuserat på tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. I rapporten återfinns även resultatet av en särskild undersökning av halvårsrapporter när det gäller information om effekter av Covid-19.

Tillsynsaktiviteterna under 2020 omfattade även alternativa nyckeltal och icke-finansiell information om hållbarhet, som miljö- och klimatrelaterade frågor.

Redovisningstillsyn 2021

Under 2021 kommer ESMA och de nationella tillsynsmyndigheterna fortsätta fokusera på att säkerställa korrekt och rättvisande information om konsekvenserna av Covid-19-pandemin. Särskild vikt läggs vid tillämpningen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 36 Nedskrivningar, IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar samt IFRS 16 Leasingavtal.

Gällande icke-finansiell information kommer ESMA att fokusera på påverkan av Covid-19-pandemin, vissa sociala och personalrelaterade aspekter, icke-finansiella faktorer i affärsmodellen och värdeskapandet samt risker relaterade till klimatförändringar.

Läs mer och ta del av rapporten i sin helhet: Enforcers 2020 Activity Report