Prospektförordningen träder snart i kraft

Kanton / Nyheter / Prospektförordningen träder snart i kraft

Nyhet

21 maj 2019

Prospektförordningen kommer att ersätta prospektdirektivet (2003/71/EG) inklusive den nu gällande prospektförordningen (2004/809/EG).

Den nya prospektförordningen ska säkerställa investerarskydd och marknadseffektivitet, samtidigt som den ska stärka den inre kapitalmarknaden.

Förordningen innehåller bestämmelser om när prospektskyldighet uppstår, innehållet i ett prospekt och när undantag kan göras från prospektskyldigheten. Utöver det finns det bland annat bestämmelser om språk i prospekt, reklam (annonsering) avseende ett erbjudande till allmänheten eller upptagande till handel på reglerad marknad samt vilka tillsyns-, utrednings- och ingripandebefogenheter den behöriga myndigheten minst ska ha.

Prospektförordningen förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. I Sverige föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, som bl.a. ska innehålla de bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter som de behöriga myndigheterna enligt förordningen minst ska ha samt det tröskelvärdet för prospektskyldighet som ska gälla i Sverige. I förslaget utses Finansinspektionen till behörig myndighet. Lagen föreslås träda i kraft den 21 juli 2019. Äldre bestämmelser i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska enligt förslaget gälla prospekt som har godkänts före den 21 juli 2019 till dess att prospektets giltighetstid löper ut eller senast till den 22 juli 2020.

Läs nyheten i sin helhet på Regeringens hemsida, mer information om den nya prospektförordningen finns även på FI:s hemsida.

Ronja Widing, Consultat