Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

Kanton / Artiklar / Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

Artikel

30 nov 2017

I samband med publiceringen av nästa års prioriterade granskningsområden vid redovisningstillsynen, publicerade ESMA även resultaten från sin studie om hur påverkan från de nya standarderna IFRS 9 och IFRS 15 redovisas i företagens finansiella rapporter. i Den här artikeln går vi igenom studiens resultat.

Studiens syfte

Den 1 januari 2018 träder IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ikraft. Då implementeringen av de nya standarderna förväntas få stor påverkan på företagens redovisning lyfte ESMA inför årets redovisningstillsyn vikten av att löpande uppdatera intressenter om implementeringsarbetet och den förväntade påverkan av standardernas implementering i sina finansiella rapporter. Studiens mål var att utvärdera transparensen och användarnyttan i företagens presentationer av den förväntade påverkan av implementeringen. Själva studien baserades på årsrapporter 2016 samt halvårsrapporter från 2017 från ett 50-tal större företag i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Studiens resultat

Generellt fann ESMA att få företag erbjöd intressenter både kvantitativ och kvalitativ information om vilken förväntad påverkan implementeringen av IFRS 9 och IFRS 15 kommer att ha. Framförallt upplevde ESMA att det är problematiskt att texterna redan har blivit så pass standardiserade mellan olika företag och rapporter, trots att det i IAS 8 Redovisningsprinciper krävs att företag lämnar företagsspecifik information. ESMA upplever just detta extra problematiskt då bristen på information gör det svårt för användare att avgöra om huruvida det är brist på transparens eller brist på implementeringsarbete som ligger bakom informationsnivån.

IFRS 9

På den delen av studien som rörde IFRS 9 valde ESMA att enbart undersöka kreditinstitut på grund av vikten finansiella instrument har för denna typ av företag. De tre huvudsakliga undersökningspunkterna rörde huruvida företagen redovisade; företagsspecifik information, kvantitativ information, samt kvalitativ information, angående effekterna och arbetet kring implementeringen.

Bland de undersökta kreditinstituten fann ESMA att den punkt som företagen lyckades bäst med var den företagsspecifika informationen, som lämnades av sju av tio företag. ESMA var även nöjda med att fyra av tio kreditinstitut lämnade kvalitativa företagsspecifika utläggningar om hur IFRS 9 kommer att implementeras i företaget. Organisationen var dock mindre nöjda med att två tredjedelar av företagen inte lämnade någon kvantitativ information alls om deras uppskattning av vilken påverkan implementeringen av standarden kommer få.

IFRS 15

Delen av studien som rörde IFRS 15 inkluderade företag från en rad olika branscher men innehöll omvänt från undersökningen av IFRS 9 inga företag alls från finanssektorn. Undersökningen fokuserade på tre huvudområden; huruvida företagen redovisade kvalitativ och kvantitativ information om implementeringen av standarden, samt om information som redovisades innehöll mer relevanta och företagsspecifika data i halvårsrapporterna 2017 än i årsrapporterna 2016.

ESMA kunde konstatera att under hälften av de undersökta företagen lämnade kvalitativ information om hur implementeringen av IFRS 15 ska gå till och att enbart en dryg tredjedel av företagen redovisade informationen på en företagsspecifik och meningsfull nivå. Även vid den kvantitativa bedömningen av standardens påverkan kunde ESMA se att under hälften av företagen valt att redovisa den förväntade påverkan.

Mer positivt ansåg ESMA det vara att i alla fall fyra av tio företag redovisade mer specifik information i halvårsrapporten för 2017 än i årsrapporten för 2016, vilket tyder på att utvecklingen går i rätt riktning, om än långsammare än önskat. 

Slutsatser

ESMA upplevde att företagen överlag inte lämnade tillräckligt med relevant och företagsspecifik information. De lyfter detta som oroväckande då standarderna mycket väl kan komma att få en stor påverkan på företagens finansiella rapporter. De var nöjda med att informationsgivningen blev bättre över tid, och hoppas se den utvecklingen fortsätta för att intressenter ska kunna skapa sig en ordentlig bild på förhand om hur implementeringarna av de nya standarderna kommer påverka företagen.

Baserat dels på resultatet från studien, och dels på hur stor påverkan standarderna kan komma att få, har ESMA valt att lyfta frågan även i nästa års redovisningstillsyn. De hoppas att på så sätt sätta mer press på företagen och få dem att förbättra sin informationsgivning.

Läs studien i sin helhet: Summary of results of the fact finding exercise on IFRS 9 and 15


Stefan Pedersen, Manager
stefan.pedersen@kanton.se