Regeringen föreslår lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Kanton / Nyheter / Regeringen föreslår lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Nyhet

30 sep 2021

Under veckan lämnade regeringen in en proposition med lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Taxonomiförordningen antogs i juni 2020 i syfte att underlätta för investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Sedan dess har många intressenter efterfrågat nationellt klargörande lagstiftning. Även om ett definitivt klargörande inte har redogjorts för, har regeringen i dagarna lämnat in en proposition med lagstiftningsåtgärder för behandling. 

Förslagen innebär huvudsakligen följande:

  • Upplysningsbestämmelser i lagen om värdepapperpappersmarknaden gällande att det finns ytterligare bestämmelser i EU-förordningen för den som tillhandahåller portföljförvaltning.
  • Upplysningsbestämmelser i årsredovisningslagen gällande att det finns ytterligare bestämmelser i EU-förordningen kring innehållet hållbarhetsrapporter.
  • Upplysningsbestämmelser i lagar på fondområdet som reglerar innehållet i informationsbroschyrer och årsberättelser.
  • Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.
  • Fondförvaltare kommer enligt EU-förordningen inneha ett informationskrav för att kunna ingå avtal med Pensionsmyndigheten.

De inlämnade förslagen berör inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

De nya lagstiftningsåtgärderna föreslås träda i kraft  från och med den 1 januari 2022 i samband med att EU:s taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.

Läs hela regeringens förslag här:

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning, prop. 2021/22:11