Sänkt bolagsskatt ska beaktas redan i Q2

Kanton / Nyheter / Sänkt bolagsskatt ska beaktas redan i Q2

Nyhet

02 jul 2018

Den 14 juni 2018 fattade Riksdagen som förväntat beslut om sänkt bolagsskatt. Bolagsskatten sänks i två steg ner till 20,6 procent 2021. Ändringen påverkar redovisningen från och med 1 juli 2018 vilket innebär att effekterna av den sänkta bolagsskatten ska beaktas redan i årets Q2-rapport.

Vilken blir den redovisningsmässiga effekten?
Uppskjutna skatter värderas utifrån den skattesats som förväntas gälla när tillgången realiseras eller skulden regleras¹. Redovisningsmässigt innebär därför den sänkta skatten att uppskjutna skattefordringar/skulder måste omvärderas.

Vid bokslutet per den 30 juni 2018 är det därmed viktigt att se över temporära skillnader och underskottsavdrag och bedöma när de kommer att reverseras respektive utnyttjas. Vid bedömningen att det kommer reverseras/utnyttjas under 2018 tillämpas 22 procent, kommer de reverseras/utnyttjas under 2019-2020 tillämpas 21,4 procent och om bedömningen är att de kommer reverseras/utnyttjas under 2021 eller senare tillämpas 20,6 procent.  

Förändringen av uppskjutna skatter redovisas i resultaträkningen, med undantag från när de är hänförliga till poster som tidigare redovisats i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital.

För de bolag där den förändrade skattesatsen får en väsentlig effekt kan förklarande tilläggsupplysningar i not vara tillämpligt.

1IAS 12.47 Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas efter de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången realiseras eller skulden regleras enligt de skattesatser och skatteregler som har beslutats eller är i praktiken beslutade per rapportperiodens slut.


Ann-Charlotte Weber, Senior Manager