IASB utfärdar ändringar i IFRS 9 och IAS 28

Kanton / Nyheter / IASB utfärdar ändringar i IFRS 9 och IAS 28

Nyhet

12 okt 2017

Ändringarna i standarden IFRS 9 Finansiella instrument, tillåter företag att mäta särskilda förutbetalningsbara finansiella tillgångar med så kallad negativ ersättning till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat om ett visst villkor är uppfyllt i stället för till verkligt värde via vinst eller förlust.

Ändringarna i IAS 28 Investeringar i intresseföretag och joint ventures klargör hur företag redovisar långfristiga intressen i ett intresseföretag eller joint venture, där kapitalandelsmetoden inte tillämpas enligt IFRS 9.

IASB har också publicerat ett exempel som illustrerar hur företag tillämpar kraven i IFRS 9 och IAS 28 på långfristiga intressen i ett intresseföretag eller joint venture.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
IFRS


Ronja Widing, Consultant