Ändringar av IFRS 7 och IAS 7 har publicerats av EU

Kanton / Nyheter / Ändringar av IFRS 7 och IAS 7 har publicerats av EU

Nyhet

30 maj 2024

IASB genomförde i maj 2023 ändringar av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar samt IAS 7 Rapport över kassaflöden. Ändringarna medför krav på information som omfattar avtal om leverantörsfinansiering och går under samma namn. 

I stort handlar ändringarna om att möjliggöra en informationsgivning så att användare av finansiella rapporter kan avgöra hur skulder och kassaflöden för ett företag påverkas av avtal om leverantörsfinansiering. Vidare är målet att de också ska förbättra kunskapen om hur leverantörsfinansieringsavtal påverkar likviditetsriskexponeringen och vad avsaknad av dessa avtal innebär.

Ändringarna har nu antagits och publicerats av EU vilket medför att IFRS-bolag inom EU är förpliktade att följa dem. De ska tillämpas från och med det räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2024.


Ta del av de reviderade standarderna här.