EFRAG:s månadsrapport för mars

Kanton / Nyheter / EFRAG:s månadsrapport för mars

Nyhet

12 apr 2024

EFRAG har idag släppt sin månadsrapport för mars. Rapporten tar upp vilka tekniska diskussioner som förts och vilka beslut som EFRAG har fattat inom både finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering.

Finansiell rapportering

  • EFRAG publicerade sitt slutgiltiga kommentarbrev om IASB:s ED FICE den 11 april 2024, där de stödjer många förtydliganden men föreslår förbättringar och separat behandling av vissa ämnen av IASB.
  • EFRAG förlänger deadline för svar på enkätundersökningen om efterimplementeringsgranskningen av IFRS 16 leasing.
  • IASB:s projekt ”Disclosure Initiative – Dotterbolag utan offentlig redovisningsskyldighet: Upplysningar" förväntas offentliggöras i början av maj 2024. Ledamöterna vill ha tydligt och koncist utbildningsmaterial som även inkluderar strukturen och samspelet med förväntad standard IFRS 18, med förslag om ytterligare material för både moderbolag och dotterbolag.
  • IAB-projektet IFRS 9 Impairment Review: EFRAG FR TEG -EFRAG CFSS håller i allmänhet med om IASB:s beslut men är besvikna över hantering av frågor som berör granskningen. De föreslår enkla lösningar för ämnen som låneåtaganden och finansiella garantier.
  • IASB-projektet: Ändringar av IFRS 9: Medlemmarna välkomnade preliminära beslut men ifrågasatte utvidgningen av omfattningen under SPPI-kraven och betydelsen av föreslagna upplysningar. Vissa föreslog att särskilda tillgångar och skulder skulle undantas från upplysningskraven.

Hållbarhetsrapportering

  • EFRAG har fört diskussioner om att tydliggöra väsentlighetsbedömningen (IG1) på koncern- och dotterbolagsnivå, samt konglomerat och investeringsinnehav. Möjligheten att lägga till fler exempel för att öka användbarheten diskuterades också, med EFRAG SR TEG som bidrar med tekniska inspel.
  • För värdekedjan (IG2) har diskussionerna handlat om att klargöra rapporteringsgränser beroende på aktuell standard och att förklara begränsningarna av operativ kontroll enligt GHG-protokollet för att öka jämförbarheten. Formuleringarna för leasingavtal och effekterna av CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ska också förbättras.
  • EFRAG diskuterade listan av datapunkter (IG3) och menar att den är viktig för gap-analysen. Listan av datapunkter och XBRL är inspirationskällor för ESRS hållbarhetsredovisning.
  • Utkasten för VSME och LSME har diskuterats och privata möten med intressegrupper har genomförts. Den 9 april fortsätter diskussionen på ett uppföljningsmöte om både VSME- och LSME-utkasten mellan EFRAG och SPF.


Läs mer om EFRAG:s rapport här.