Ökad transparens i revisionsberättelsen

Kanton / Artiklar / Ökad transparens i revisionsberättelsen

Artikel

28 sep 2017

Det har nu passerat drygt ett år sedan den nya revisionsberättelsen klubbades igenom och revisorernas uttalande i noterade bolags årsredovisning måste nu följa de nya reglerna. Från och med årsskiftet 2017/2018 kommer det även att gälla onoterade bolag som anses att vara av allmänt intresse.

Den nya revisionsberättelsen ska innehålla:

  • en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, inklusive bedömda risker för väsentliga felaktigheter på grund av bedrägeri,
  • en sammanfattning av revisorns åtgärder till följd av dessa risker, samt
  • revisorns viktigaste iakttagelser med anledning av dessa risker.

Syfte och innebörd

Förhoppningen med den nya revisionsberättelsen var främst att höja investerares och övriga intressenters till-tro till revisionen genom att öka informationsgivandet i revisionsberättelsen, men även att förståelsen för vad revisionen är skulle öka. Totalt sett skulle revisorns oberoende jämtemot bolaget stärkas genom att t.ex. begränsa hur länge en byrå eller enskild revisor kan ansvara för ett bolags revision, samt hindra att revisionsbyrån ansvarade för allt för många tilläggstjänster.

Den nya revisionsberättelsen är längre i antal sidor än vad tidigare var fallet, och ett delmål med förändringen vara att standardiseringen av berättelsen skulle minska, och ersättas av ett mer företagsspecifikt uttalande. Som ett led i detta blev kraven på ”annan information” striktare.

Annan information i revisionsberättelsen hänvisar till den information som bolaget publicerar utanför den formella årsredovisningen. Det kan t.ex. röra sig om in-formation i framvagnen eller en flerårsöversikt som inte ingår i den traditionella granskningen. Information utan-för rapporten såsom pressmeddelanden inkluderas inte. I de utökade kraven ingår att revisorn ska överväga om det finns väsentliga oförenligheter mellan information i den formella årsredovisningen och i resterande delar. Kravet inkluderar att revisorn på ett lämpligt sätt hanterar sådana eventuella oförenligheter om de hittas, men inte att de bestyrker den andra informationen även om inga väsentliga fel hittas.

Särskilt betydelsefulla områden

Den kanske allra viktigaste hörnstenen för många intressenter är att den nya revisionsberättelsen ska innehålla Särskilt Betydelsefulla Områden, ”SBO”.

SBO är de områden revisorn i sin professionella roll be-dömt vara de mest betydelsefulla för revisionen. Vi vill innan vi fortsätter förtydliga att SBO i sig inte är något nytt, förändringen är att de nu offentliggörs i revisionsberättelsen. Revisorn kommer dock inte heller med nuvarande regler att göra specifika uttalanden om SBO utan enbart kommentera vilka de är och hur de beaktats.

Ett exempel på ett SBO skulle kunna vara värdering av finansiella instrument till verkligt värde, eftersom det för många bolag är av stor betydelse för den finansiella ställningen och resultatet. I revisionsberättelsen berättar då revisorn hur området beaktades i revisionen genom att granska effektiviteten i nyckelkontroller, eller om andra metoder som ligger till grund för dennes slutgiltiga uttalande.

De vanligaste SBO i årsredovisningar 2016

Under Årets Börsbolag 2016 gästföreläste Lennart Iredahl från FAR, där han bland annat presenterade resultatet från en granskning branschorganisationen gjort av årets revisionsberättelser.

Bland det 80-talet svenska börsbolag som granskades hade revisorerna i snitt knappa tre SBO per bolag i sin revisionsberättelse. Den vanligast förekommande kategorin var värdering av goodwill, immateriella- och materiella anläggningstillgångar. Det har varit mycket fokus på IFRS 13 Värdering till verkligt värde den senaste tiden och i årets revisionsberättelser belyses vikten av förståelse av standarden ytterligare.

Den näst vanligaste SBO:n var intäkter. Därför är det extra viktigt nu att se till att den nya standarden för redovisning av intäkter IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder implementeras på ett korrekt sätt.

De övriga tre kategorierna på topp-fem listan var skatter, avsättningar, samt förvärv och avyttringar. Värt att notera är även att totalt infattade närmare 10 procent av de rapporterade SBO i någon utsträckning existensen av varulager eller finansiella instrument.

Uppföljning av SBO

Hur bolagen hanterar informationen kring sina SBO i årsredovisningen för 2017 blir intressant att följa. Det är viktigt att visa att bolaget beaktar och hanterar dessa i riskavsnitt, internkontrollrapporten och noter. Det ser inte så bra ut om revisorn lyfter ett särskilt betydelsefullt område som bolaget självt inte berört.

Det kommer också att bli intressant att se om huruvida SBO kan undvika att bli standardiserade för bolaget, el-ler om revisorerna håller kvar vid samma områden år efter år. Bortsett från att de då tappar den funktion de nu avser att fylla skulle ett standardiserat SBO-beskrivande riskera att ge intrycket att bolaget ej har förbättrat sin situation angående området under årens lopp. Det ligger därför i det avseendet även i bolagens intresse att revisorerna funderar noga vid varje revision om vilka områden de klassar som särskilt betydelsefulla.


Ann-Charlotte Weber, Senior manager
ann-charlotte.weber@kanton.se