NYA FÖRSLAG TILL TAXONOMIFÖRORDNINGEN

Kanton / Nyheter / NYA FÖRSLAG TILL TAXONOMIFÖRORDNINGEN

Nyhet

12 maj 2023

EU-kommissionen har presenterat nya granskningskriterier för de fyra sista miljömålen i taxonomiförordningen. De nya miljömålen förväntas bli godkända under sommaren 2023.

EU-kommissionen har publicerat ett nytt utkast för nya tekniska granskningskriterier i taxonomiförordningen. Stora företag som överstiger tröskelvärden om minst 20 miljoner euro i balansomslutning, nettoomsättning över 40 miljoner euro och/eller mer än 250 anställda, måste redovisa;

  • främjandet av en hållbar användning av vatten och marina resurser,
  • övergången till en cirkulär ekonomi,
  • förebyggandet och kontrollen av föroreningar, samt
  • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

De nya granskningskriterierna förväntas bli godkända av EU-kommissionen under sommarmånaderna 2023.

Något som är nytt i jämförelse med föregående år, är att stora företag i sina årsredovisningar från förra åretsverksamhet ska redovisa hur mycket de uppfyller kriterierna i taxonomin.

Det tidigare har varit att större företag ska redovisa de två målen för klimatförändringar som redan funnits på plats. Det nya är att de större företagen även ska redovisa hur de uppfyller de fyra nya målen som EU Kommissionen kommer att besluta om i sommar.

Ta del av hela utkastet här.