Utredning av visselblåsardirektivet genomförd

Kanton / Nyheter / Utredning av visselblåsardirektivet genomförd

Nyhet

29 jun 2020

Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska vara införlivat i svensk lagstiftning i slutet av 2021.

För bolagen innebär det nya direktivet tydligare krav på rapportering och uppföljning av visselblåsning. Funktionen ska vara lättillgänglig och det ska finnas möjlighet att rapportera vid ett fysiskt möte. Enbart särskilt utsedd personal får hantera dokumenterade uppgifter. Dessa personer ska vara oberoende och självständiga och identiteten på visselblåsaren måste kunna hållas konfidentiell, vilket ställer höga krav på informationssäkerhet.

Regeringen har tillsatt en utredning vars uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till hur visselblåsardirektivet bör genomföras i svensk rätt. I uppdraget har ingått att föreslå inom vilka områden en ny svensk reglering ska gälla och bedöma hur denna reglering förhåller sig till andra regelverk. Den 29 juni lämnade utredningen sitt betänkande till regeringen.

Utredningen föreslår att visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag som ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet, dvs. inte endast inom de områden och vid de överträdelser som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde. 

Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som redan finns utan komplettera det. Det kommer därmed att vara möjligt för en visselblåsare att få upprättelse för en förlust eller kränkning på grund av en repressalie med stöd av både den nya lagen och andra regelverk. Vilket regelverk som ska tillämpas kommer i praktiken att avgöras utifrån vilken rättslig grund som den skadedrabbade väljer att föra sin talan.

>> Ta del av betänkandet i sin helhet