ESMA publicerar fokusområden för tillsynen över börsbolagens finansiella rapporter

Kanton / Nyheter / ESMA publicerar fokusområden för tillsynen över börsbolagens finansiella rapporter

Nyhet

26 okt 2018

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har pekat ut områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsbolagens finansiella rapporter under 2019.

Områdena som omfattas har gemensamt valts ut av ESMA och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna. Följande områden har prioriterats:

  • Specifika delar gällande  tillämpningen av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
  • Specifika delar gällande tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument.
  • Upplysningar om förväntad påverkan av tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal.

Utöver fokusområdena ovan vill ESMA även uppmärksamma emittenter på följande områden:

  • Upplysningar om icke-finansiell information, med särskilt fokus på bland annat miljöfrågor och frågor som relaterar till klimatförändringar.
  • Specifika frågor som gäller ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal.

Slutligen poängterar ESMA även vikten av att emittenter lämnar upplysningar om den påverkan som Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, förväntas ha på deras verksamhet.

Redovisningstillsynen som de prioriterade områdena avser går per kalender år vilket betyder att de rapporter som är aktuella för granskningen under 2019 är bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2018 samt de delårsrapporter som publiceras under 2019, i regel tre kvartalsrapporter. ESMA:s prioriterade områden ska fungera som riktlinjer för redovisningstillsynen och är principbaserade. 

Läs nyheten i sin helhet på ESMA:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant
ronja.widing@kanton.se