Överenskommelse om skydd av miljön och mänskliga rättigheter för CSDDD

Kanton / Nyheter / Överenskommelse om skydd av miljön och mänskliga rättigheter för CSDDD

Nyhet

23 jan 2024

Den 14 december 2023 nåddes en preliminär överenskommelse mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet för corporate sustainability due diligence directive (CSDDD) med målet att förbättra skyddet av miljön och mänskliga rättigheter både i EU och globalt. Direktivet kommer att ställa krav på stora företag vad gäller faktiska och potentiella negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljön, med avseende på sina verksamheter och de som utövas av dess dotterbolag och affärspartners.

Direktivet fastställer regler om skyldigheter för stora företag, vilka täcker affärsaktiviteter uppströms som exempelvis rör affärspartners och aktiviteter nedströms som rör distribution och återvinning. Regler för straff och civilrättsligt ansvar vid överträdelse av dessa skyldigheter fastställs även, vilket kräver att företag etablerar en plan för att säkerställa att deras affärsmodell och strategi är kompatibel med Parisavtalet för klimatförändringar.

Direktivet täcker både klimatförändringar och civilrättsligt ansvar. Överenskommelsen stärker delvis bestämmelserna relaterade till skyldigheten för stora företag att utifrån bästa förmåga, anta och genomföra en övergångsplan för mildrande av klimatförändringar. För civilrättsligt ansvar förstärks även tillgängligheten till rättslig prövning för de som påverkats av de negativa effekterna (inklusive fackföreningar eller organisationer i det civila samhället), med en period på 5 år att väcka talan. Det begränsar också utlämnandet av bevis, förbudsförelägganden och rättegångskostnader för målsägare.

Företag som överträder direktivet kommer att straffas med böter. Om förpliktelsen inte kan uppfyllas har den preliminära överenskommelsen flera åtgärder som kan vidtas. Dessa tar hänsyn till företagets omsättning för att ålägga ekonomiska sanktioner, med en minimumnivå som motsvarar högst 5% av företagets nettoomsättning. I överenskommelsen ingår en skyldighet för företag att utföra meningsfullt samverkande, inklusive en dialog och samråd med påverkade intressenter, som en av åtgärderna i due diligence-processen.

Överenskommelsen fastställer direktivets tillämpningsområde för stora företag som har över 500 anställda och en global nettoomsättning överstigande 150 miljoner euro. För företag utanför EU gäller direktivet om mer än 150 miljoner euro av nettoomsättningen har genererats inom EU tre år från direktivets ikraftträdande. Kommissionen kommer göras ansvarig till att offentliggöra en lista över företag utanför EU som omfattas av direktivet.

Överenskommelsen slår fast vid att efterlevnaden av CSDDD kan komma att kvalificeras som ett kriterium för att bli tilldelad offentliga kontrakt och medgivanden från offentliga myndigheter.

Nästa steg är att den preliminära överenskommelsen som nåddes mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet behöver bli godkänd och formellt antagen av båda institutionerna.

Ta del av nyheten i sin helhet här.