Nämnden för svensk redovisningstillsyn publicerar årsrapport för 2023

Kanton / Nyheter / Nämnden för svensk redovisningstillsyn publicerar årsrapport för 2023

Nyhet

28 feb 2024

Den 26 februari publicerade Nämnden för svensk redovisningstillsyn sin årsrapport för 2023. Rapporten behandlar börsbolagens rapportering (främst årsredovisningar) för 2022 samt Nämndens granskning. Under året prioriterades tillsynsområdena från Esma samt hållbarhetsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, taxonomiförordningen och Esma:s riktlinjer för alternativa nyckeltal (APM). Därutöver beaktades bolagens rapportering avseende de aktuella osäkerheterna i omvärlden.

De prioriterade tillsynsområdena för 2023 (dvs. avseende bolagens rapportering 2022) för den finansiella rapporteringen var Klimatrelaterade risker, Rysslands invasion av Ukraina, Makroekonomiska faktorer, Nedskrivningsprövning samt Värdering av finansiella instrument. För hållbarhetsrapporteringen (NFI) var det Klimatrelaterade upplysningar, Taxonomi samt Scope och datakvalitet som var i fokus. I andra områden ingick APM och European Single Electronic Format (ESEF).

Nämnden har under året gjort ställningstaganden för frågor relaterade till IFRS (26 st), APM (5 st) och NFI (2 st) vilka kommenteras och diskuteras vidare i årsrapporten.

I och med de kommande kraven för omfattande hållbarhetsrapportering som tas fram genom införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), har granskningen och tillsynen stärkts genom ökade förberedelser från Nämnden för svensk redovisningstillsyn redan under 2023. Vidare steg kommer även att tas under 2024 och 2025.

Esma har inför 2024 (dvs. avseende bolagens rapportering 2023) tagit fram prioriterade tillsynsområden, vilka för den finansiella rapporteringen är Klimatriskrelaterad information, Makroekonomiska faktorer, Fastigheter och verkligt värde samt Finansiella företag. För NFI är områdena Taxonomiförordningen, Klimatrelaterade upplysningar om mål, aktiviteter och måluppfyllelse samt Scope 3-upplysningar. Andra områden omfattas fortsättningsvis av APM och ESEF.

Årsrapporten finns tillgänglig i sin helhet här.