Förslag på förändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Kanton / Nyheter / Förslag på förändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Nyhet

30 okt 2023

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lagt fram förslag på förändringar i Svensk kod för bolagsstyrning med syfte att se över och revidera vissa av dess detaljer.

Förslagen på förändringar i Koden har resulterat från det arbete som utförts av EU-kommissionen gällande just bolagsstyrningsområdet där bl.a. framtida krav på hållbarhetsrapportering enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nu har blivit en del av Koden. Bland annat beskriver Koden hur kraven på internkontroll avseende hållbarhetsrapportering nu likaställs de på finansiell rapportering. Informationen inkluderas i bolagsstyrningsrapporten. Ytterligare förslag har getts med bakgrund av den kommande lagstiftningen som behandlar digitala bolagsstämmor, där man vill införa en ny kodregel om att börsbolag enbart ska tillåta att fysiska stämmor äger rum. Anledningen till beslutet är delvis att just en fysisk närvaro för bolagsledning och aktieägare anses som en essentiell komponent av den svenska bolagsstyrningsmodellen.

Förslagen är ute på remiss till den 10 november 2023 och målet är att de ska offentliggöras den 1 december 2023 och träda i kraft den 1 januari 2024.

>> Läs mer om förslagen