Nämnden för svensk redovisningstillsyn - årsrapport 2020

Kanton / Nyheter / Nämnden för svensk redovisningstillsyn - årsrapport 2020

Nyhet

05 feb 2021

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2020. Under verksamhetsåret granskade redovisningstillsynen 98 bolag och fattade beslut i 63 ärenden. I sina ställningstaganden kommenterade nämnden 61 specifika frågeställningar av vilka 40 tillhörde någon av följande fem kategorier:

 • Redovisning av finansiella instrument;
 • Värdering till verkligt värde;
 • Presentation av finansiella rapporter;
 • Nedskrivningar; eller
 • Rörelsesegment.

I rapporten återges utförliga beskrivningar av de mest väsentliga frågeställningarna som nämnden tittade på under året samt information om de iakttagelser nämnden gjorde för de respektive frågeställningarna.

I rapporten kommenteras även de prioriterade tillsynsområdena för redovisningstillsynen 2021:

 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: going concern, väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer, samt upplysningar om effekter från Covid-19 pandemin;
 • IAS 36 Nedskrivningar, goodwill, immateriella och materiella tillgångar;
 • IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, risker i finansiella instrument, likviditetsrisker, finansiella företag och beräkning av förväntade kreditförluster;
 • IFRS 16 Leasingavtal, upplysningar;
 • Alternativa nyckeltal; samt
 • Icke-finansiell information


Nämnden för svensk redovisningstillsyns årsrapport i sin helhet finns tillgänglig här