Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

Kanton / Nyheter / Förslag till nya regler om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

Nyhet

26 sep 2018

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument.

Syftet med förslaget är att anpassa FI:s föreskrifter och allmänna råd till de lagändringar som föreslås i propositionen Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (prop. 2017/18:263).

Enligt propositionen ska lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävas. Bestämmelserna om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare i börser ska i stället föras över till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förslaget innebär inte någon ändring i sak av vad som redan gäller för börser.

De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs nyheten i sin helhet på FI:s hemsida.


Ronja Widing, Consultant