Förslag kring social taxonomi

Kanton / Nyheter / Förslag kring social taxonomi

Nyhet

02 mar 2022

EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering upprättades i anslutning till lanseringen av Taxonomiförordningen 2020/852. Plattformens medlemmar och observatörer står nu bakom en rapport som innehåller ett första förslag om hur en social taxonomi skulle kunna se ut och hur den skulle förhålla sig till dagens taxonomi om miljömässig hållbarhet.

Enligt förslaget i rapporten ska en social taxonomi vara baserad på erkända internationella standarder i relevanta ämnen såsom mänskliga rättigheter. I likhet med taxonomin för miljö ska den sociala taxonomin vara strukturerad utifrån följande aspekter:

  • Utvecklingen av sociala mål
  • Typer av betydande sociala bidrag
  • ’Gör ingen betydande skada’- kriteriet (Do No Significant Harm)
  • Minimigarantier

Målen i den sociala taxonomin är utformade för de olika typer av intressenter som ekonomiska aktiviteter kan påverka:

  • Egen arbetskraft och arbetskraft i företagets värdekedja
  • Slutkonsumenter
  • Samhällen som påverkas av företaget eller aktiviteter i dess värdekedja

De tre målen för den sociala taxonomin är strukturerade utifrån respektive intressentgrupp:

  • Anständigt arbete (egen arbetskraft och arbetskraft i företagets värdekedja)
  • Adekvat levnadsstandard (slutkonsumenter)
  • Inkluderande och hållbara samhällen (samhällen som påverkas av företaget eller aktiviteter i dess värdekedja)

Intressentgrupperna överensstämmer med de som anges i EFRAG:s utkast till standarder för icke-finansiell rapportering enligt det nya direktivet CSRD (vilket är det direktiv som kommer påverka kraven på hållbarhetsrapportering i den svenska årsredovisningslagen).

Delmål till de tre huvudmålen inkluderar aspekter gällande hälsa och säkerhet, sjukvård, boende, lön, motverkande av diskriminering, konsumenthälsa och samhällsförsörjning.

Förslaget betonar en harmonisering med befintliga aspekter i taxonomiförordningen.

Läs rapporten i sin helhet här.


Kontaktperson:
Elias Jönsson, Consultant
070-769 04 68
elias.jonsson@kanton.se