Revidering av Nasdaq First North Growth Markets regelverk

Kanton / Nyheter / Revidering av Nasdaq First North Growth Markets regelverk

Nyhet

01 aug 2022

Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd, Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Iceland hf har genomfört en omfattande revidering av Nasdaq First North Growth Markets regelverk för att ytterligare stärka förtroendet, trovärdigheten och genomlysningen av Nasdaq First North. Revideringen har resulterat i ett antal förändringar – både betydande och strukturella.

De viktigaste förändringarna som har införts är främst förändringar av kraven för nya bolag gällande noteringsprocessen. Förändringarna inkluderar, men är inte begränsade till, förändringar av antagningskraven. Regeländringen innebär bland annat att det måste finnas rörelsekapital för minst 12 månaders verksamhet oberoende av om bolaget är lönsamt eller inte. Bolaget måste också ha bedrivit sin verksamhet i minst 12 månader före noteringen. Kraven gällande emittentens organisation har också reviderats, bland annat gällande kunskapskraven för styrelse och ledning samt emittentens processer för informationsgivning till marknaden.

För att göra regelverket mer åtkomligt och transparent har ett antal bestämmelser varit föremål för förtydliganden och kodifieringar av nuvarande praxis. Därutöver har den övergripande strukturen uppdaterats och förtydligats där regelverket nu innehåller ett nytt inledande kapitel med generella regler och ett nytt kapitel som samlar ihop alla övervakningsåtgärder och emittenternas skyldighet att förse marknadsplatsen med information.

Med anledning av olikheter i lokala lagar och praxis, har varje marknadsplats ytterligare regler som gäller för emittenter inom vissa områden, gällande till exempel sanktionsprocessen, som finns inkluderat i lokala tillägg A-D. De lokala tilläggen har blivit reviderade i enlighet med den gemensamma delen och i enlighet med uppdateringar i lokala lagar och praxis.


Kontaktperson:
Elias Jönsson, Consultant
070-769 04 68
elias.jonsson@kanton.se