Brister i bolagens dokumentation av uppskjutet offentliggörande

Kanton / Nyheter / Brister i bolagens dokumentation av uppskjutet offentliggörande

Nyhet

28 apr 2020

Finansinspektionen (FI) vill påminna om de krav på dokumentation som följer av ett uppskjutet offentliggörande. Detta då det noterats återkommande brister när det gäller hur bolag uppfyller kraven på dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen (MAR). Bristerna finns särskilt hos bolag som använder systemverktyg för att dokumentera sådana beslut.

För bolag som använder sig av systemverktyg för insiderförteckningar och för dokumentation av uppskjutna offentliggöranden vill FI förtydliga att beslut om att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation ska dokumenteras enligt de formkrav som finns i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning EU 2016/1055.

Dokumentationen ska innehålla information om vem som fattat beslutet. Den ska också innehålla utförlig information om på vilka grunder bolaget bedömt att de villkor som finns i artikel 17.4 i MAR har uppfyllts.

Ett uppskjutande av insiderinformation får endast göras förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  • Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emittenten eller deltagaren på marknaden.
  • Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten.
  • Emittenten eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

I syfte att kontrollera att bolaget uppfyllt samtliga tre förutsättningar som krävs för att ett uppskjutande ska vara tillåtet enligt MAR kan FI i efterhand begära att ett bolag tillhandahåller detaljerad information om ett uppskjutet offentliggörande och om hur beslutsprocessen för detta gått till.

Därför är det mycket viktigt att bolag ingående och tydligt dokumenterar varför de, vid tidpunkten för beslutet och därefter, ansett sig uppfylla de krav som finns för att skjuta upp ett offentliggörande. FI påminner därför alla bolag att säkerställa att de system de använder möjliggör en hantering som är förenlig med de dokumentationskrav som följer av kommissionens delegerade förordning.

Läs nyheten i sin helhet på FI:s hemsida.

> EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014