Dom klargör när MAR börjar gälla i noteringsprocessen

Kanton / Nyheter / Dom klargör när MAR börjar gälla i noteringsprocessen

Nyhet

18 feb 2022

Kammarrätten har under året lämnat ett avgörande i frågan om när MAR, EU:s marknadsmissbruksförordning, börjar gälla i anslutning till att en ansökan om notering av aktier eller andra finansiella instrument på en reglerad marknad.

Det aktuella målet som låg till grund för klargörandet gäller en ledande befattningshavare som förvärvat aktier efter att bolaget lämnat in noteringsansökan till Nasdaq Stockholm om att ta upp bolagets B-aktie till handel. Ansökan var vid den aktuella tiden av aktieförvärvet varken fullständig, godkänd eller offentliggjord. Kammarrätten konstaterade, trots omständigheterna, att MAR är tillämpligt under en noteringsansökans behandlingstid, även om ansökan inte är komplett.

 Ta del av hela Kammarrättens dom här.