Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor

Kanton / Nyheter / Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor

Nyhet

26 mar 2020

Den pågående smittspridningen av covid-19 medför att det blir svårare för aktieägare att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta bolag ska genomföras de närmaste två månaderna. I den lagrådsremiss som regeringen lämnade den 26 mars ges därför förslag om en ny lag med tillfälliga bestämmelser som ska underlätta för bolag att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Förslaget kom på initiativ av Svenskt Näringslivs skrivelse som gavs in till justitiedepartementet den 18 mars.

De lagkrav som finns idag innebär att bolagsstämman ska hållas på en specifik ort vilket medför att stämman inte kan hållas helt digitalt, om inte samtliga aktieägare eller medlemmar går med på det. Det finns dock redan nu möjlighet för vissa bolag att ordna en hybrid stämma som hålls på angiven ort, men där aktieägarna kan delta digitalt. Denna lösning för dock med sig tekniska och juridiska svårigheter som gör att den inte är ett alternativ för de allra flesta bolag. Möjligheten till ombud är ovillkorlig och därmed ett alternativ för alla, men detta minskar dock inte antalet deltagare i önskad omfattning. Vad gäller fullmaktsinsamling och poströstning är det få bolag som har bestämmelser i sin bolagsordning som möjliggör detta.

De nya förslagen från regeringen utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

För att ta del av lagrådsremissen i sin helhet, se följande länk:
Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor