I år måste större företag hållbarhetsrapportera

Kanton / Artiklar / I år måste större företag hållbarhetsrapportera

Artikel

20 mar 2017

De nya lagkraven i årsredovisningslagen (ÅRL) innebär att alla företag av en viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport från och med årsredovisningen för 2017.

En korrekt och transparent hållbarhetsrapportering kräver förberedelser och ett arbete som pågår under hela året, inte enbart i samband med produktionen av årsredovisningen. Om ditt företag ska hållbarhetsrapportera för första gången och inte redan påbörjat arbetet är det därför hög tid nu. Eftersom det är styrelsen som ansvarar för hållbarhetsrapporten är det mycket viktigt att involvera dem så tidigt som möjligt. För att uppfylla de nya kraven på ett fullgott sätt bör hela värdekedjan och hållbarhetsfrågor relaterade till denna ses över. Företaget bör även sätta upp tydliga och mätbara mål och inkludera hållbarhet i affärsstrategin. Därtill bör företagets intressenter identifieras och en dialog föras med dessa för att identifiera väsentlighet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Här tittar vi närmare på vad tillämpningen av de nya kraven innebär i praktiken och reder ut några av de vanligaste frågorna.

Vilka företag omfattas av kraven?

Stora företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 250,
  • balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor.

I Sverige beräknas cirka 1 600 företag påverkas av kraven.

Vilka ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen?

Moderbolag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen, om moderbolaget individuellt uppfyller mer än ett av kriterierna. Om moderbolaget har emitterat aktier eller skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska koncernredovisning med en hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna. Om moderbolaget omfattas av ÅRKL och ÅRFL (kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag och finansiella holdingföretag) ska koncernredovisning med hållbarhetsrapport upprättas om koncernen uppfyller mer än ett av kriterierna.

Koncerner och separata hållbarhetsrapporter

Om en koncern upprättar en från koncernredovisningen separat hållbarhetsrapport går det inte att anta att hållbarhetsrapporten omfattar samma koncernbolag som koncernredovisningen. Det måste tydligt framgå i hållbarhetsrapporten vilka koncernbolag som ingår.

En underkoncern kan välja att hänvisa till moderbolaget för hela koncernens hållbarhetsrapport. Då måste samt-liga dotterbolag i hela underkoncernen inkluderas. Om något eller några dotterbolag exkluderats måste det tydligt framgå vilka och varför.

Ett dotterbolag med ett utländskt moderbolag måste inte upprätta en egen hållbarhetsrapport om moderbolagets hållbarhetsrapport uppfyller kraven i ÅRL. Det företag som inte upprättar en hållbarhetsrapport måste upplysa om detta i not i årsredovisningen och lämna upplysningar om namn, organisationsnummer, och säte för det över-ordnade moderbolaget som upprättar hållbarhetsrapport för koncernen.

Vad ska rapporten innehålla?

I enlighet med 6 kap. 12 § ÅRL ska hållbarhetsrapporten innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Här ska en bedömning göras utifrån vad som bedöms vara väsentligt för företaget att rapportera. De områden som företaget alltid ska rapportera är miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Informationen ska innehålla upplysningar om företagets affärsmodell, den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts, de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

För att styrelsen ska kunna bedöma vad som ska rapporteras bör företaget involvera sina intressenter för att definiera väsentlighet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Resultatindikatorer

Det finns inga officiella rekommendationer kring indikatorer kopplade till redovisningsområdena. Företag kan använda sig av etablerade redovisningsriktlinjer. Av rapporten ska det dock tydligt framgå vilka riktlinjer som använts.

Resultatindikatorerna kan redovisas genom både kvantitativ och kvalitativ information. Det måste alltså inte vara sifferupplysningar.

I hållbarhetsredovisningar är det praxis att redovisa data för ett eller flera jämförelseår. Det finns dock inga krav på jämförelsedata i den nya lagen.

Följ eller förklara

Kraven på hållbarhetsinformation utgår ifrån principen följ eller förklara. Detta innebär att om företaget exempelvis inte tillämpar någon policy i en hållbarhetsfråga eller rörande mångfald, ska rapporten ange skälen för det.

Hur ska informationen presenteras?

Hållbarhetsrapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen, men kan lämnas separat med hänvisning i förvaltningsberättelsen.

Det är inte ett krav att hållbarhetsrapporten utgör ett sammanhållet dokument. Eftersom det är styrelsen som ska avge hållbarhetsrapporten så är det styrelsen som ska definiera den. Definitionen bör tydligt framgå i förvaltnings-berättelsen.

Ramverk och riktlinjer

Den nya lagen ställer inget krav på att redovisningen av icke-finansiell information ska följa något särskilt regelverk.

I praktiken kommer många företag troligtvis använda nå-got av de vedertagna ramverken för hållbarhetsrapportering, som Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, ISO 26 000, FN:s Guiding Principles Reporting Framework, Integrated Reporting med flera. Hållbarhetsrapporten kan även innehålla hänvisningar till FN:s Globala mål.

Uppfyller en GRI-rapport automatiskt lagkraven?

En GRI-rapport uppfyller inte automatiskt lagkraven. Ett företag kan välja att uppfylla lagkravet genom att upprätta en GRI-rapport men måste då säkerställa att samtliga upplysningskrav som ingår i ÅRL har efterlevts.

Krav på mångfaldspolicy

Företag som definieras som stora enligt kriterierna och dessutom är noterade omfattas av krav på mångfaldspolicy. Dessa företags bolagsstyrningsrapport ska innehålla en beskrivning av den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.

Offentliggörande

När en hållbarhetsrapport upprättas skild från årsredovisningen ska den offentliggöras samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten ska finnas tillgänglig på företagets webbplats och en precis hänvisning ska framgå av förvaltningsberättelsen så att den är lätt att hitta.

Styrelsens och revisorns roll

Upprättandet och offentliggörandet av hållbarhetsrapporten för ett aktiebolag faller inom det som är styrelsens ansvarsområde. Styrelsen har ansvaret för innehållet, men måste inte skriva under hållbarhetsrapporten. Det måste finnas ett uttalande från styrelsen om att en hållbarhets-rapport har upprättats. Om styrelsen inte skrivit under rapporten så är ett underlag som styrker att styrelsen av-lämnat en hållbarhetsrapport exempelvis ett protokoll från ett styrelsemöte där det framgår att styrelsen antagit hållbarhetsrapporten.

Revisorerna ska intyga att företaget upprättat en hållbarhetsrapport, antingen som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat rapport. Däremot ställs inga krav på att revisorn ska granska innehållet i hållbarhetsrapporten. Rapporten måste dock bli föremål för genomgång i sådan omfattning att revisorn kan konstatera att den i verklig mening utgör en sådan rapport som regleras i la-gen. Att rapporten benämns hållbarhetsrapport är inte tillräckligt. En hållbarhetsrapport som upprättats som ett separat dokument måste ha ett separat yttrande från revisorn.

FAR kommer under 2017 i RevU 16 att utarbeta en mall för revisorns uttalande. Uttalandet från revisorn hanteras på motsvarande sätt som


Ann-Charlotte Weber, Senior manager
ann-charlotte.weber@kanton.se