Årsuppdatering av RFR 2

Kanton / Nyheter / Årsuppdatering av RFR 2

Nyhet

13 jan 2019

Rådet för finansiell rapportering har publicerat ett ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer.I årsuppdateringsprocessen beaktas standarder som givits ut under 2018 av IASB, tolkningar från IFRIC samt ändringar av IFRS. RFR 2 uppdateras med de standarder, tolkningar och ändringar som godkänts av EU. Ingen av de ändringar av IFRS och utgivna tolkningar som godkänts av EU under 2018 har medfört några väsentliga undantag eller tillägg i RFR 2.

Av ett tidigare ändringsmeddelande har det framgått att ett frivilligt undantag från att tillämpa IFRS 16 införts i RFR 2, det blir tillämpligt för 2019 då IFRS 16 nu trätt i kraft.

Det har inte inträffat några förändringar i lag eller norm som föranlett några ändringar i RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Därför har ingen årsuppdatering publicerats för denna rekommendation.

Läs ändringsmeddelandet i sin helhet här.

Ronja Widing, Consultant
ronja.widing@kanton.se