Fortsatt låg nedskrivning av goodwill trots höjda nivåer

Kanton / Artiklar / Fortsatt låg nedskrivning av goodwill trots höjda nivåer

Artikel

09 feb 2024

Nedskrivningar av goodwill förekommer när företag genomför förvärv av immateriella tillgångar. Hur företag hanterar dessa nedskrivningar hävdas vara tvivelaktigt och än mer revisorernas förmåga att se förbi dem, skriver Björn Gauffin, redovisningsexpert verksam vid Kanton Finansiella Rådgivning AB och Sven-Arne Nilsson, verksam vid Deloitte och tidigare adjungerad professor vid Linköpings universitet, i sin studie: ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3, artonde året: Rekordhög nedskrivning av goodwill”.

I arton år har författarna skrivit om koncernredovisningen i noterade företag där redovisningen av förvärv och identifieringen av immateriella tillgångar legat i centrum och även de senaste nio åren om nedskrivningar av goodwill, vilket är fokus i denna års undersökning. I studien har alla 337 av Stockholmsbörsens noterade bolag studerats varav 128 genomfört förvärv under 2022 och 120 av dem analyserats. Förvärven under 2022 uppgick till cirka 273 miljarder vilket är en minskning från 2021 med 19 procent.

Det redogörs för att andelarna goodwill och övriga immateriella tillgångar för börsföretagen har sett en väsentlig ökning från en nivå om 18 procent 2006, till 22–23 procent 2007–2013 och 24–26 procent 2019, med endast en marginell ökning under 2022. Samtidigt konstateras att nedskrivningar som en andel av goodwill har minskat väsentligt från 0,6–1,3 procent under perioden 2014–2020, till endast 1,4 promille 2021. Under 2022 ökade dock nedskrivningarna mångdubbelt till en nivå om 1,75%. Trots detta anses nedskrivningarna för 2022 vara begränsade vilket utifrån räntehöjningarna från 2021 till 2022 är anmärkningsvärt.

Slutsatserna som dras är att författarna oroas över den låga nivån för nedskrivningar där 10 procent av företagen minskat sin diskonteringsränta och 15 procent behållit samma nivå under 2022. Två färre företag har även gjort nedskrivningar 2022 jämfört med 2021. Författarna menar att det måste finnas tillit mellan aktörerna på marknaden och företagen själva så att antaganden inte manipuleras för att komma undan nedskrivningar. Om revisorerna dessutom inte ser över eller uppmärksammar dem tappar nedskrivningsprövningarna sitt värde. Reglernas effektivitet vad gäller nedskrivningar kan alltså ifrågasättas.

Länk till studien återfinns här.