GRI Standards 2021

Kanton / Nyheter / GRI Standards 2021

Nyhet

15 okt 2021

Global Reporting Initiative (GRI) har publicerat GRI Standards 2021. Uppdateringen är den mest omfattande sedan GRI övergick från vägledning till standarder under 2016. 

Global Reporting Initiative (GRI) har publicerat GRI Standards 2021. Den nya versionen av standarderna inkluderar uppdaterade Universal Standards och den första sektorspecifika standarden GRI 11: Oil and Gas Sector 2021. Uppdateringen stärker grunden i standarderna och innebär en högre transparens kring organisationers påverkan på ekonomi, miljö och människor. Uppdateringen är den mest omfattande sedan GRI övergick från vägledning till standarder under 2016.

I GRI Standards 2021 höjer GRI ribban för bland annat rapportering kring mänskliga rättigheter och due diligence gällande hållbarhetspåverkan. Väsentlighet får ett ännu större fokus och valmöjligheten mellan Core och Comprehensive utgår.

Hur är GRI Standards 2021 utformade?

GRI Standards 2021 består av tre serier av standarder; Universal Standards, Sector Standards och Topic Standards.

Universal Standards

De uppdaterade Universal Standards har alla ensiffriga nummer och känns igen genom sitt gröna omslag.

GRI 1: Foundation 2021 (ersätter GRI 101: 2016) introducerar syftet med GRI och beskriver grundläggande koncept, krav och principer som alla organisationer som rapporterar enligt GRI Standards måste följa.

GRI 2: General Disclosures 2021 (ersätter GRI 102: 2016) innehåller uppdaterade upplysningar om rapporteringsprocessen, aktiviteter, styrning, policyer, intressentengagemang och strategi

GRI 3: Material Topics 2021 (ersätter GRI 103: 2016) innehåller en steg-för-steg-guide och uppdaterade upplysningar kring hur en organisation bestämmer, listar och hanterar sina väsentliga frågor.

Sector Standards

De nya Sector Standards (sektorspecifika standarder) är nu en del av GRI Standards och har namngetts med tvåsiffriga nummer. De känns igen genom sitt bruna omslag. De sektorspecifika standarderna är obligatoriska att tillämpa för de organisationer som inkluderas. Ännu ingår bara en sektorspecifik standard; GRI 11. Det finns dock 40 identifierade sektorer och ytterligare sektorspecifika standarder är under utveckling.

Topic Standards

GRI Standards 2021 inkluderar 31 Topic Standards (ämnesspecifika standarder) då tre stycken dragits tillbaka eller arbetats in i Universal Standards. Alla ämnesspecifika standarder har tresiffriga nummer och lila omslag. De ämnesspecifika standarderna har anpassats för rapportering enligt de reviderade Universal Standards men upplysningarna har inte förändrats. Därför är numren och datum för utgivande samma som tidigare, exempelvis GRI 306: Waste 2020.

Vilka är de största förändringarna?

  • Tydligare direktiv kring hur organisationer ska gå tillväga för att bestämma och rapportera om väsentliga frågor.
  • GRI Standards 2021 är de första rapporteringsstandarder som fullt ut reflekterar de förväntningar som finns på organisationers due diligence gällande hållbarhetspåverkan.
  • Upplysningskrav gällande mänskliga rättigheter har inkluderats i standarderna.
  • GRI har tagit hänsyn till den kommande regulatoriska utvecklingen såsom exempelvis det nya hållbarhetsdirektivet, EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och IFRS Foundations arbete med hållbarhetsrelaterad rapportering.
  • Uppdateringarna har skett i linje med UN Guiding Principles on Business and Human Rights; OECD Guidelines for Multinational Enterprises; OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct; ILO International Labor standards; och ICGN Global Governance Principles.
  • Det finns enbart en nivå att rapportera på då Core och Comprehensive utgår. Enligt GRI Standards 2021 ska organisationer rapportera på Topic Standards för varje väsentlig fråga. Alla Topic Standards som är relevanta för att lämna väsentliga upplysningar om organisationens påverkan i frågan ska tillämpas. Anser organisationen att ingen Topic Standard möjliggör för organisationen att lämna väsentliga upplysningar om en viss fråga ska andra upplysningar lämnas i det syftet. Det är alltså högre grad av väsentlighet som ligger till grund för vilka upplysningar som ska lämnas.

GRI Standards 2021 är obligatoriska att tillämpa från och med den 1 januari 2023 men tidig tillämpning uppmuntras.

Läs hela GRI:s uttalande här.

Ta del av GRI:s FAQ gällande de nya uppdaterade Universal Standards här.