IFRS 18 har publicerats

Kanton / Nyheter / IFRS 18 har publicerats

Nyhet

15 apr 2024

IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements, har nu publicerats med syftet att förbättra transparensen och jämförbarheten av företagens finansiella resultat. IFRS 18 ersätter IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.  

IFRS 18 kommer ha en betydande inverkan på hur företag presenterar och offentliggör sina finansiella resultat och har tillkommit som ett svar på intressenters önskemål. Feedback från intressenter har bland annat kretsat kring variationer i uppställning och innehåll i resultaträkningar, bristen på transparens kring beräkningar och användning av prestationsmått, samt önskemål om bättre gruppering av information (aggregering eller uppdelning).

IFRS 18 syftar till att förbättra den finansiella rapporteringen genom att införa följande åtgärder:

  • Krav på ytterligare definierade delsummor i resultaträkningen för att öka tydligheten.
  • Krav på upplysningar om företagsdefinierade resultatmått för att underlätta förståelsen.
  • Införande av nya principer för gruppering (aggregering och uppdelning) av information för att möjliggöra bättre jämförelser och analyser.

IFRS 18 träder i kraft från och med den 1 januari 2027, och företag ges möjlighet att tillämpa standarden tidigare om de så önskar. Detta ger företag tid att anpassa sig till de nya kraven och säkerställa att deras finansiella rapporter är i linje med de nya bestämmelserna.

Läs mer på IFRS hemsida här.


Bild: One pager IFRS 18, källa IFRS.