IASB ger förslag på förbättringar vid förvärvsrapportering

Kanton / Nyheter / IASB ger förslag på förbättringar vid förvärvsrapportering

Nyhet

14 mar 2024

I mars 2024 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) förslag på hur information om förvärv från företag till investerare kan förbättras, genom Exposure Draft ”Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment”. Detta med syfte att öka transparensen i informationsgivningen och för att investerare ska förstå de beslut som görs i anslutning till förvärv. 

Rapportering av förvärv skapar svårigheter både för investerare och företag. För investerare handlar det om otillräcklig information om förvärvet och hur företaget presterar. Samtidigt innebär informationsgivningen från företag till investerare risker och kostnader, exempelvis i form av känslig information som kan nyttjas av konkurrenter.

Förslag på ändringar har lämnats för IFRS 3 Rörelseförvärv, där det handlar om krav på att företag ska lämna information om vilka mål som finns för förvärvet och även uppföljning kring huruvida de uppnås eller inte. Även krav på upplysningar om synergier skulle tillkomma. Det skulle dock inte ställas krav på att upplysa om information som hade medfört risker för att uppfylla dessa mål.

Förslag på liknande ändringar har lämnats för IAS 36 Nedskrivningar, vilka omfattar beräkning av nyttjandevärde, fördelningen av goodwill till kassagenererande enheter och de relaterade upplysningskraven inom området. Syftet med detta är att förbättra nedskrivningsprövningar, särskilt för kassagenererande enheter som innehar goodwill.

IASB välkomnar återkoppling på förslagen till och med den 15 juli 2024.

Ta del av förslagen här.