Esmas fokusområden vid granskning av finansiell rapportering

Kanton / Nyheter / Esmas fokusområden vid granskning av finansiell rapportering

Nyhet

18 dec 2023

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tillsammans med de organ som ansvarar för redovisningstillsyn i EU, valt ut särskilda områden som ska prioriteras vid granskning av börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2023.

Årets fokusområden kännetecknas av behovet att se till det makroekonomiska läget och implikationerna av detta på exempelvis värdering av förvaltningsfastigheter och klimatrelaterade frågor. Prioriteringarna ska gälla för de finansiella rapporterna som upprättas i enlighet med IFRS men också för hållbarhetsrapporterna och alternativa nyckeltal (APM).

Finansinspektionen betonar vikten av det Esma fört fram om värdering av förvaltningsfastigheter och krav på upplysningar. Det handlar till stor del om Esmas krav och förväntningar på att emittenten ansvarar för att förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde enligt IFRS 13, oberoende av om den genomförts internt eller externt, samt att emittenten har utförlig information om värderingarnas indata, processer och utfall. Vidare är emittenten skyldig att kunna visa och förklara hur indata som exempelvis avkastningskrav har tagits fram. Emmitenten skall också lämna information som möjliggör för användarna av de finansiella rapporterna att utvärdera den kvantitativa information som läggs fram av emittenten, p. 92 d IFRS 13.

En ytterligare faktor är att fastighetsmarknaden nu präglas av minskad transaktionsaktivitet, vilket kan resultera i att fler värderingsmetoder än transaktionsprisjämförelser behövs för att säkerställa ett mer korrekt verkligt värde. En känslighetsanalys ska också tillämpas om en betydande värdeförändring orsakas av en förändring i indata som är icke observerbar.

Ta del av nyheten i sin helhet här.