LEDAMÖTERNA I EU-PARLAMENTET PRESSAR FÖRETAG ATT MILDRA SIN NEGATIVA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA PÅVERKAN

Kanton / Artiklar / LEDAMÖTERNA I EU-PARLAMENTET PRESSAR FÖRETAG ATT MILDRA SIN NEGATIVA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA PÅVERKAN

Artikel

07 jun 2023
  • Due diligence måste integreras i hur företag leds
  • Företag måste ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald
  • Böter på minst fem procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte uppfyller kraven

I slutet av maj 2023 antog EU-parlamentet sin ståndpunkt för förhandlingar med medlemsländerna om regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagsstyrning

Företag kommer att bli skyldiga att identifiera, och vid behov förebygga, avsluta eller mildra de negativa effekterna av deras aktiviteter på mänskliga rättigheter och miljön, såsom barnarbete, slaveri, arbetskraftsexploatering, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald. De kommer också att behöva övervaka och bedöma effekterna av deras värdekedjepartners verksamhet, vilket inte bara innefattar leverantörer utan även försäljning, distribution, transport, lagring, avfallshantering och andra områden.

De nya CSRD-reglerna kommer att gälla för EU-baserade företag, oavsett sektor, inklusive finansiella tjänster, med mer än 250 anställda och en global omsättning på över 40 miljoner euro samt för moderföretag med över 500 anställda och en global omsättning på mer än 150 miljoner euro. Företag utanför EU med en omsättning högre än 150 miljoner euro, om minst 40 miljoner genererades i EU, kommer också att inkluderas av rapporteringskraven.

Styrelseledamöternas omsorgsplikt (duty of care) och företagets engagemang med intressenter

Företag kommer att behöva genomföra en övergångsplan för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° Celsius och i fallet med stora företag med över 1 000 anställda kommer det, för att uppfylla planens mål, att ha en inverkan på en styrelseledamots rörliga ersättning (t.ex. bonusar). Det kommer med all sannolikhet även spilla över till anställda i företaget. De nya reglerna kräver också att företag engagerar sig med dem som berörs av deras verksamet,, inför en klagomålsmekanism och regelbundet övervakar effektiviteten av sin due diligence-policy. För att underlätta tillgängligheten för investerarna bör information om ett företags due diligence-policy också finnas tillgänglig på European Single Access Point (ESAP).

Sanktioner och övervakningsmekanism

Företag som inte uppfyller kraven kommer att bli skadeståndsskyldiga och kan straffas av nationella tillsynsmyndigheter. Sanktioner inkluderar åtgärder som "name and shaming", exkludering av ett företags varor från marknaden eller böter på minst fem procent av den globala nettoomsättningen. Företag utanför EU som inte följer reglerna kommer att förbjudas från offentlig upphandling i EU.

Enligt den antagna texten skulle de nya skyldigheterna gälla efter tre eller fyra år från beslut beroende på företagets storlek och omsättning. Mindre företag kommer att kunna skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna med ett år till.

Nästa steg

Nu när EU parlamentet har antagit sin ståndpunkt kan förhandlingar med medlemsländerna om den slutliga lagtexten inledas. Medlemsstaterna antog sin ståndpunkt om förslaget till direktiv i november 2022.