ESMA:s rekommendationer med anledning av covid-19

Kanton / Nyheter / ESMA:s rekommendationer med anledning av covid-19

Nyhet

11 mar 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har lämnat särskilda rekommendationer vad gäller bolagens löpande informationsgivning samt finansiella rapportering med anledning av det fortsatta utbrottet av covid-19.

ESMA har lämnat följande rekommendationer till bolagen:

  • Löpande informationsgivning - Bolagen ska så snart som möjligt offentliggöra relevant och väsentlig information avseende effekterna av covid-19 på bolagens verksamhet, framtidsutsikter eller finansiella situation i enlighet med deras öppenhetsskyldigheter i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (MAR).
  • Finansiell rapportering - Bolagen bör öppet i sin årsredovisning för 2019 redovisa faktiska och potentiella effekter av covid-19 i den utsträckning det är möjligt baserat på både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av deras verksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat. Om årsredovisningen för 2019 är färdigställd bör detta istället belysas i bolagens kommande delårsrapporter.

ESMA fortsätter att övervaka utvecklingen på finansmarknaderna till följd av covid-19 och är förberedda att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en väl fungerande marknad, finansiell stabilitet och investerarskydd.

Läs mer på ESMA:s hemsida.