Hållbarhetsrapportering nu med i årsredovisningslagen (ÅRL)

Kanton / Nyheter / Hållbarhetsrapportering nu med i årsredovisningslagen (ÅRL)

Nyhet

31 dec 2016

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska nu större företag hållbarhetsrapportera.

Med större bolag i den här bemärkelsen menas företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:

  • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250

  • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor

  • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor

Rapporten kan vara skild ifrån årsrapporten så länge som hänvisningar om var läsaren kan finna hållbarhetsrapporten finns presenterade i årsredovisningen. Den ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för att kunna förstå företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av företagsverksamheten. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) har sammanställt en FAQ på vad de upplever som de vanligaste och viktigaste frågorna berörande implementeringen av den reviderade lagen.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se FAR.


Stefan Pedersen, Consultant