IFRS Foundation och EFRAG publicerar vägledning

Kanton / Nyheter / IFRS Foundation och EFRAG publicerar vägledning

Nyhet

06 maj 2024

I maj 2024 publicerade IFRS Foundation tillsammans med EFRAG en Interoperability Guidance som syftar till att visa samstämmigheten mellan International Sustainability Standards board’s IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB-standarderna) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Vägledningen visar också hur ett företag kan tillämpa båda regelverken och uppfylla båda uppsättningarna av standarder. 

Dokumentet har publicerats i syfte att minska komplexiteten vid tillämpning av de två regelverken, där ISSB och EFRAG strävar efter förbättring av förhållandena genom att öka transparensen, jämförelsen och ansvaret. Detta på grund av att kraven för hållbarhetsrelaterade upplysningar har ökat, speciellt genom ISSB-standarderna och ESRS.

Vägledningen handlar i kort om:

  • Samstämmigheten av generella krav, vilka avser viktiga koncept som exempelvis materialitet, presentation och upplysningar av icke miljömässiga hållbarhetsområden.
  • Information om anpassningar av klimatupplysningar och vad ett företag som tillämpar något av regelverken behöver veta för att kunna säkra efterlevnad av båda.

Ta del av vägledningen i helhet här.