Rekommendation om revidering av direktivet för rapportering av icke-finansiell information

Kanton / Nyheter / Rekommendation om revidering av direktivet för rapportering av icke-finansiell information

Nyhet

23 okt 2019

För att uppnå klimatneutralitet och en grön ekonomi krävs radikala förändringar. För att lyckas skapa förändring behöver företag bli bättre på att tillhandahålla data med hög kvalité avseende ESG-relaterade frågor. Bolag har ökat sin rapportering av ESG-relaterade frågor dock måste den rapporterade informationen förbättras i fråga om relevans, kvalité och jämförbarhet för att kunna möta intressenternas förväntningar menar Accountancy Europe.

Accountancy Europe har publicerat en uppmaning till handling innehållande ett förslag att revidera EU direktivet Non-Financial Reporting Directive (NFRD) i syfte att stärka kraven på rapportering av icke-finansiell information.

Accountancy Europe föreslår att:

  • Kraven på hållbarhetsrapportering ska omfatta fler bolag 
  • Ett minimum för obligatoriska rapporteringskriterier ska fastställas
  • Upplysningar av icke-finansiella information ska ingå i förvaltningsberättelsen
  • Minimikrav för rapportering av framåtblickande upplysningar ska introduceras
  • Trovärdigheten av rapporterad information ska säkerställas

Läs mer

Sustainable finance: achieving high quality and consistent reporting