ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

Kanton / Artiklar / ESMA:s fokusområden för tillsynen 2017

Artikel

06 dec 2017

I slutet av oktober publicerade European Securities and Markets Authority (”ESMA”) de områden som ska prioriteras vid granskningen av finansiella rapporter under 2018. ESMA har tagit fram de prioriterade områdena i samarbete med EU:s medlemsländers nationella tillsynsmyndigheter. Det grundläggande syftet med de gemensamma prioriteringarna är att främja en konsekvent, effektiv ändamålsenlig tillsynspraxis av tillämpningen av IFRS samt den europeiska värdepappersmarknadens lagstiftning. En konsekvent tillämpning ökar i sin tur möjligheterna att få en än mer transparent och välfungerande finansiell marknad som kan säkerställa investerarskydd och det allmänna förtroende för såväl den svenska som internationella värdepappersmarknaden.

Vilka företag granskas?

I Sverige är det de reglerade marknader Nasdaq Stockholm samt Nordic Growth Market (NGM) som under föreskrifter från Finansinspektionen (”FI”) måste genomföra denna typ av övervakning av sina noterade företag enligt lagen om värdepappersmarknaden (”LVM”). Börserna ansvarar även för att genomföra väsentlighetsanalyser av upptäckta brister i de finansiella rapporterna. Väsentlighetsanalyserna ligger till grund för bedömningen av vilka åtgärder som företaget behöver genomföra för att säkerställa en tillräcklig kvalitet på rapporterna. Då bedömningen sker på företagsspecifik nivå bör investerare och andra intressenter vara försiktiga med att göra generella tolkningar av de iakttagelser börserna gör.

Vilka finansiella rapporter granskas?

Redovisningstillsynen som de prioriterade områdena avser går per kalender år vilket betyder att de rapporter som är aktuella för granskningen under 2018 är bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2017 samt de delårsrapporter som publiceras under 2018, i regel tre kvartalsrapporter. ESMA:s prioriterade områden ska fungera som riktlinjer för redovisningstillsynen och är principbaserade. De enskilda börserna har möjligheten att addera områden de anser särskilt viktiga utöver ESMA:s utvalda områden. För 2018 års redovisningstillsyn har vare sig Nasdaq eller NGM adderat några ytterligare prioriterade granskningsområden.

ESMA:s prioriterade områden

De tre prioriterade områdena som ESMA har valt ut till nästa års granskningar är:

  • Offentliggörandet av den förväntade påverkan implementeringen av de nya större standarderna kommer ha vid sina respektive första redovisningstillfällen. Dvs. påverkan av IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, samt IFRS 16 Leasingavtal.
  • Specifika delar av IFRS 3 Rörelseförvärv.
  • Specifika delar av IAS 7 Rapport över kassaflöden. 

Områdena har valts ut då de förväntas att kraftigt påverka företagsredovisning när de nya reglerna träder ikraft. Utöver dessa tre nya områden väljer ESMA även att lyfta relevanta områden från tidigare års redovisningstillsyn. Särskilt intressanta områden från de äldre granskningarna anser ESMA vara redovisningen av:

  • Brexits påverkan,
  • icke-finansiell information, samt
  • alternativa nyckeltal.
Förväntad påverkan från nya standarder

ESMA fortsätter att lyfta vikten av att ha en högkvalitativ implementering av de nya standarderna för intäkter, finansiella instrument och leasing, samt att företagen erbjuder sina intressenter tillräckligt med väsentlig information angående effekten av implementeringen. Särskilt viktiga bland de tre anser ESMA att IFRS 9 och IFRS 15 vara då de träder i kraft ett år tidigare in IFRS 16. ESMA har sedan tidigare publicerat särskilda uttalande om IFRS 9 och IFRS 15 för att hjälpa företag med dess implementering. De har även genomfört en undersökning över hur företag har offentliggjort information om deras pågående implementeringsarbete. 

Läs mer:  Studie kring implementeringen av IFRS 9 och 15

Vad ESMA framförallt förväntar sig i kommande rapporter är att de innehåller mer företagsspecifik information, i form av såväl kvantitativ som kvalitativ information.

IFRS 3 Rörelseförvärv

Ett annat område som ESMA vill att granskningen i år ska fokusera närmare på är hur värden allokeras i förvärvsanalysen samt hur de senare justeras under den tillåtna tiden. Områden ESMA framförallt önskar granskas noggrant är; rapporterade värden av immateriella tillgångar, justeringar av värden, förvärv till lågt pris, budpliktsförfaranden, förvärv av verksamheter under samma bestämmande inflytande, ansvarsförbindelser, samt hur verkligt värde har räknats fram.

IAS 7 Rapport över kassaflöden

I och med att de förändringar som uppstår i IAS 7, som vi gick igenom högre upp i detta nummer, kan visas på olika sätt uppmanar ESMA till en uniform presentation av informationen baserat på det exempel IASB gett ut. Då detta är en ny ändring av standarden som har godkänts så pass sent på året uppmanar ESMA att allmänt granska informationen som presenteras noggrant. 

Övrigt

Utöver de tre främst prioriterade områdena lyfter ESMA bland annat vikten av att klargöra hur Storbritanniens lämnande av EU kommer påverka företaget. De vill då särskilt att beskrivningen ska fokusera på de risker utträdet medför samt hur deras övergripande strategi kan komma att påverkas. ESMA anser även att företagens arbete med alternativa nyckeltal måste fortsätta. Den frågan som de anser är av särskild vikt att fundera på från företagens sida är huruvida de alternativa nyckeltal de använder bidrar till en rättvisande bild av verksamheten. Som en sista uppmaning vill de även påminna om de nya lagarna kring icke-finansiell information med de inkluderade aspekterna kring hållbarhet och mångfald.


Stefan Pedersen, Manager
stefan.pedersen@kanton.se