Effekter av covid-19 i bolagens halvårsrapporter

Kanton / Nyheter / Effekter av covid-19 i bolagens halvårsrapporter

Nyhet

20 maj 2020

I syfte att främja transparens och enhetlig tillämpning av de bestämmelser som gäller inom EU för information i halvårsrapporter, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) publicerat ett uttalande med rekommendationer föranlett av de rådande omständigheterna på grund av utbrottet av covid-19.

ESMA betonar bland annat att punkterna 17 och 31 i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i vissa fall kräver ytterligare upplysningar utöver de som krävs enligt olika redovisningsstandarder. Det krävs ytterligare upplysningar när det är nödvändigt för att möjliggöra användarnas förståelse av påverkan av speciella transaktioner eller andra händelser och förhållanden. Det är alltså fråga om upplysningar som även går utöver minimikraven i IAS 34 Delårsrapportering.

Det offentliga uttalandet belyser bland annat:

  • Vikten av att tillhandahålla relevant och tillförlitlig information, som kan kräva att emittenter använder sig av den tidsfrist för offentliggörande av halvårsrapporter som tillåts i nationell lagstiftning, utan att fördröja tidpunkten för publicering.
  • Vikten av att uppdatera den information som lämnats i den senaste årsredovisningen för att ge intressenter tillräcklig med information om effekterna av covid-19, särskilt i samband med betydande risker och osäkerhetsfaktorer, fortsatt drift, eventuella nedskrivningsbehov och vinstvarning.
  • Behovet av enhetsspecifik information om både den förflutna och förväntade påverkan av covid-19 på verksamheten, strategisk inriktning, uppsatta mål samt eventuella åtgärder som vidtagits för att hantera effekterna av pandemin.

Det offentliga uttalandet är också tillämpligt på finansiella rapporter i andra delårsperioder när IAS 34 Delårsrapportering tillämpas.

Läs ESMAS uttalande i sin helhet:
ESMA efterlyser öppenhet om effekter av covid-19 i halvårsrapporter