ESMA:S FOKUSOMRÅDEN FÖR TILLSYNEN 2019

Kanton / Artiklar / ESMA:S FOKUSOMRÅDEN FÖR TILLSYNEN 2019

Artikel

24 okt 2019

Upplysningar som rör IFRS 16 Leasingavtal, IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt tillämpningen av IAS 12 Inkomstskatt hamnar i fokus när de europeiska tillsynsmyndigheterna ska granska noterade företags finansiella rapporter för 2019.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har publicerat sitt årliga uttalande om de gemensamma fokusområden som ska prioriteras vid granskning av finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019. Det grundläggande syftet med de gemensamma prioriteringarna är att främja en konsekvent, effektiv ändamålsenlig tillsynspraxis av tillämpningen av IFRS inom hela EU. En konsekvent tillämpning ökar i sin tur möjligheterna att få en än mer transparent och välfungerande finansiell marknad som kan säkerställa investerarskydd och det allmänna förtroende för såväl den svenska som internationella värdepappersmarknaden.

ESMA:s prioriterade områden för räkenskapsåret 2019

  • Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal
  • Uppföljning av specifika frågor relaterade till tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
  • Specifika frågor relaterade till tillämpningen av IAS 12 inkomstskatt (inkluderar också tillämpningen av IFRIC 23)

Utöver de områden som nämnts ovan framhäver ESMA också särskilda krav i andra avsnitt än i räkenskaperna i företags årsredovisningar. ESMA anser att särskilt intressanta områden i dessa avsnitt är redovisning av:

  • Icke-finansiell information, med särskilt fokus principerna om väsentlighet och fullständighet
  • Alternativa nyckeltal

Dessutom förväntar sig ESMA att emittenter vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det finns överensstämmelse med de nya kraven avseende upprättande av årsredovisningar i enlighet med det gemensamma europeiska elektroniska rapporteringsformatet, ESEF, vilka börjar gälla i samband med års- och koncernredovisningen för 2020.

Slutligen poängterar ESMA även vikten av att emittenter lämnar upplysningar om den påverkan som Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, förväntas ha på deras verksamhet.

Tillämpning av IFRS 16 Leasing

Räkenskapsåret 2019 är det första året den nya leasingstandarden IFRS 16 är obligatorisk att tillämpa. Prioriterade frågor kopplade till standarden innefattar bland annat de bedömningar emittenterna behöver göra vid tillämpning av reglerna, särskilt när det gäller att fastställa leasingperiod och diskonteringsränta.

ESMA rekommenderar bevakning av diskussionerna på IFRS Interpretations Committee (IFRIC) för att främja en konsekvent tillämpning av standarden och uppmärksamma de beslut som fattas. ESMA uppmuntrar också emittenterna till att bedöma om dessa beslut har någon inverkan och om det är relevant för deras tillämpning av IFRS 16. Om så är fallet ska emittenten tillhandahålla specifik information i deras redovisningsprinciper för att öka nivån av transparens av bedömningarna och/eller upplysa om potentiella effekter.

Uppföljning av tillämpningen av IFRS 9 och IFRS 15

ESMA:s förväntningar på implementeringen och tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, vilka var fokusområden för granskning för räkenskapsåret 2018, fortsätter att vara prioriterade. Vid granskning kommer tillsynsmyndigheterna fortsätta att fokusera på standardernas tillämpning men också på förståelsen kring de upplysningar som företag tillhandahåller i samband med räkenskaperna.        

Frågorna gällande IFRS 9 rör främst kreditinstitut och gäller förväntade kreditförluster och betydande ökning av kreditrisk. Frågorna rörande IFRS 15 gäller främst frågor där intäktsredovisning är föremål för betydande antaganden och bedömningar.

Baserat på att det var första året att tillämpa IFRS 9 och IFRS 15, informationsbehovet för användare av finansiella rapporter och för att utveckla marknadspraxis poängterar ESMA behovet av att fortsätta; förbättra kvalitén, vara mer konsekvent och ha en bättre sammanhållning av informationen som tillhandahålls i de finansiella rapporterna för 2019 jämfört med 2018.

Specifika aspekter för tillämpningen av IAS 12.

ESMA påminner om uttalandet för IAS 12 Inkomstskatter där de fastställer sina förväntningar avseende tillämpningen av kraven för redovisning, värdering och upplysningar av uppskjuten skattefordran som härrör från outnyttjade underskottsavdrag.

Vidare påminner ESMA om ändringarna i IAS 12, som härrör från det årliga förbättringsarbetet 2015-2017, vilka förtydligar att skatt på lämnade utdelningar i resultaträkningen, övrigt totalresultat och/eller eget kapital ska redovisas beroende på vart transaktionerna som genererade vinsten redovisades.

Även tillämpningen av IFRIC 23 Vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatt som klargör hur redovisnings- och värderingskraven ska tillämpas vid osäkerheter kring inkomskattelagar kommer granskas för räkenskapsåret 2019. ESMA betonar behovet av en ökad transparens kring de bedömningar som gjorts i samband med osäkerheter kopplade till inkomstskattelagar.

Icke finansiell information               

Med anledning av vissa brister i emittenternas upplysningar om icke-finansiell information vill ESMA påminna om några av de allmänna principerna för att främja ökad kvalitet i rapporteringen av icke-finansiell information.

Principerna som ESMA lägger särskilt stor vikt vid under årets granskning är principerna om väsentlighet och fullständighet som bör vägleda rapportering av icke finansiell information. ESMA framhäver vikten av att ha ett dubbelt perspektiv på väsentlighet vilket innebär både den påverkan emittenten har på icke-finansiella frågor men även vilken effekt detta har på emittenten. Dessutom uppmuntrar ESMA emittenter att förklara hur processen har gått till för att identifiera de väsentliga frågorna vid framställande av rapporten.  

ESMA framhäver även vikten av ett balanserat innehåll av både positiv och negativ information och att informationen presenteras på ett lättillgängligt sätt.

Dessutom påminner ESMA om vikten av att lämna upplysningar om icke finansiell information med särskild inriktning på miljöfrågor och klimatrelaterade frågor samt att lämna upplysningar som innehåller relevanta resultatindikatorer som presenteras med jämförelseperioder och mot uppsatta interna eller externa mål.

Alternativa nyckeltal

ESMA påminner emittenter att tillhandahålla tillräckliga upplysningar för att göra det möjligt för användare av finansiella rapporter att förstå omfattningen av och skälen för de ändringar som görs i de alternativa nyckeltal som redovisas. Särskilt vid ändringar till följd av tillämpningen av IFRS 16.

Slutligen påminner ESMA om kraven i punkterna 33 och 34 i ESMA:s riktlinjer för Alternativa nyckeltal (Alternative Performane Measures, APM) som innebär att emittenten ska förklara varför alternativt nyckeltal anses ge användbar information om den ekonomiska situationen, kassaflöden eller resultat, samt ge användaren en förståelse för syftet bakom beslutet att använda ett specifik alternativt nyckeltal.

Läs mer

ESMA:s information om fokusområden för tillsyn över 2019 års finansiella rapporter


Ronja Widing, Manager
ronja.widing@kanton.se