Revision av rapporter upprättade enligt ESEF

Kanton / Nyheter / Revision av rapporter upprättade enligt ESEF

Nyhet

05 jun 2020

För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska noterade företag på en reglerad marknad upprätta års- och koncernredovisningar i ett elektroniskt format enligt EU:s ESEF-förordning.

Med anledning av detta har Justitiedepartementet lämnat en promemoria där det föreslås några kompletterande lagändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i enlighet med ESEF-förordningen.

Förslagen syftar till att stärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som upprättas i det elektroniska formatet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

För att ta del av promemorian i sin helhet, klicka här.